مکنون میامین

قانون تعیین تكلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 15/12/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام


ماده واحده ـ در خصوص اراضی مشمول اقدامات زیر سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است چنانچه تاكنون اسناد مالكیت آنها به نام دولت صادر نشده نسبت به صدور اسناد مذكور با نمایندگی سازمان زمین شهری، سریعاً و بدون رعایت تشریفات ثبتی اقدام و در مواردی كه علی رغم صدور سند اراضی به نام دولت، اقدامات دستگاههای ذی ربط وسیله مراجع ذی صلاح ابطال شده یا بشود و یا نوع زمین به موجب رأی دادگاه تغییر یافته یا بیابد، اسناد صادره را به نام دولت و یا خریداران اراضی از دولت، حسب مورد، با ذكر مراتب در ستون ملاحظات دفتر املاك تنفیذ و اخبار نماید. در مواردی كه امكان صدور سند به نام خریداران وجود دارد رأساً بایستی به نام خریداران اراضی از دولت سند صادر شود.
الف ـ زمینهایی كه به وسیله بنیاد مسكن انقلاب اسلامی یا نهادهای انقلاب اسلامی و عنوانهای مشابه و وزارت مسكن و شهرسازی (سازمانهای عمران اراضی یا سازمان زمین شهری) واگذار شده وطبق اعلام وزارت مسكن و شهرسازی در آن احداث بنا به عمل آمده. وزارت مسكن و شهرسازی مكلّف است بهای منطقه ای زمان ابلاغ این مصوبه در خصوص اراضی غیر موات را به صاحبان حق پرداخت نماید. همچنین است در مورد زمینهایی كه طراحی آماده سازی انجام و به مردم تخصیص داده شده است.
ب ـ زمینهایی كه وزارت مسكن و شهرسازی عملیات آماده سازی را در آنها انجام داده لكن به مردم تخصیص داده نشده است.
در این صورت بهای كارشناسی روز این گونه اراضی به تاریخ این مصوبه بدون در نظر گرفتن ارزشهای ناشی از ورود زمین به محدوده براساس تصمیم مراجع ذی صلاح و اقدامات اجرائی دولت و عملیات آماده سازی كه از زمان شروع به تملك دولت صورت گرفته به مالك پرداخت و یا معادل آن به بهای تمام شده زمین به مالك واگذار گردد.


Flag Counter
طراحی سایت