مکنون میامین

مصوبه دوم خرداد ماه 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص « تعیین تكلیف باقیمانده قراء، مزارع و املاك مشمول قانون اصلاحات ارضی»


 ماده واحده ـ وزارت كشاورزی موظف است، نسبت به اراضی مشمول «قانون اصلاحات ارضی» كه به تصرف زارعین صاحب نسق درآمده و تاكنون  اسناد رسمی مالكیت برای آنها صادر نشده است، اقدام نموده تا طبق قانون اسناد مالكیت آنها صادر شود.
 تبصره 1 ـ در این موارد وزارت كشاورزی موظف است، به مالكان متقاضی در نزدیكترین محل ممكن زمین برای كشاورزی طبق مقررات جاری واگذار نماید.
 تبصره 2 ـ چنانچه زارعان و مالكان این اراضی، به طریقی غیر از آنچه كه در قانون آمده است،  قبل از صدور سند تراضی نمایند، این تراضی معتبر خواهد بود.


Flag Counter
طراحی سایت