مکنون میامین

قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسكن مصوب 25/2/1387


ماده1ـ به منظور تأمین مسكن و سهولت دسترسی فاقدین مسكن به ویژه گروههای كم درآمد به خانه مناسب، ارتقاء كیفی و كمّی مسكن تولیدی كشور، حمایت از سرمایه گذاری در امر تولید مسكن با استفاده از فناوریهای نوین و تولید صنعتی مسكن، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سكونت گاههای غیررسمی و مقاوم سازی واحدهای مسكـونی موجود، دولت مـوظف است از طریق حمایتهای لازم از قبیل تأمین زمین مناسب و كاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام شده مسكن، تأمین تسهیلات بانكی ارزان قیمت، اعمال معافیتهای مالیاتی و تأمین سایر نهاده های مورد نیاز بخش مسكن در چهارچوب مفاد این قانون، تدوین نظامات و مقررات ملی ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزایش ظرفیت سرمایه گذاری در بخش تولید و عرضه مسكن با هدف تأمین مسكن برای فاقدین مسكن (جهت هر خانوار یك بار) با رعایت مقررات ملی ساختمان و الگوی مصرف مسكن و اصول شهرسازی و معماری اقدام نماید.
ماده2ـ به دولت اجازه داده می شود نسبت به واگذاری زمین تحت تملك خود با اعمال تخفیف، تقسیط یا واگذاری حق بهره برداری به صورت اجاره ای ارزان قیمت در قالب برنامه های ذیل اقدام نماید:
1ـ حمایت از تولید و عرضه مسكن اجاره ای توسط بخش غیردولتی متناسب با مدت بهره برداری از واحد مسكونی به صورت اجاره ای.
2ـ حمایت از تولید و عرضه مسكن برای گروه های كم درآمد اعضاء تعاونیهای مسكن یا تحت پوشش نهادهای متولی این گروهها یا خيّرین مسكن ساز یا سایر تشكلهای غیردولتی مرتبط.
3ـ حمایت از تولید و عرضه مسكن (اجاره و اجاره به شرط تملیك) از طریق نهادهای غیردولتی، دستگاههای متولی گروههای كم درآمد و خيّرین و واقفین مسكن ساز.
4ـ حمایت از تولید انبوه و عرضه مسكن توسط بخش غیردولتی با استفاده از فناوریهای نوین و رعایت الگوی مصرف مسكن.
5 ـ حمایت از سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی در اجراء طرحهای تولید مسكن.
6 ـ حمایت از احداث مجموعه های مسكونی خاص اقشار كم درآمد و محروم توسط بنیاد مسكن انقلاب اسلامی و خيّرین مسكن ساز (با معرفی بنیاد مسكن انقلاب اسلامی).
7ـ حمایت از بهسازی و نوسازی و تولید و عرضه مسكن در بافتهای فرسوده شهری و سكونت گاههای غیررسمی توسط بخش غیردولتی.
8 ـ حمایت از كیفیت ساخت و ساز واحدهای مسكونی از طریق پرداخت بخشی از هزینه های بیمه كیفیت.
ماده3ـ به منظور برنامه ریزی تأمین مسكن شهری و روستایی وزارت مسكن و شهرسازی مكلف است متناسب با رشد جمعیت كشور و مهاجرت، طرح جامع توسعه بیست ساله مسكن برای كلیه شهرها و روستاها را براساس مقررات این قانون و سایر مقررات مربوط تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تهیه و با تصویب هیأت وزیران اجراء نماید.
ماده4ـ بنیاد مسكن انقلاب اسلامی موظف است با انجام مطالعات امكان سنجی و شناسایی اراضی مستعد توسعه كالبدی روستاها، نسبت به انجام طراحی و تفكیك اراضی واقع در محدوده روستاها اقدام نماید.
كلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شركتهای دولتی كه صددرصد (100%) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می باشد موظفند اراضی واقع در محدوده روستاها را به صورت رایگان به منظور تسهیل در امر تولید و عرضه مسكن روستایی به بنیاد مسكن انقلاب اسلامی واگذار نمایند.
ماده5 ـ وزارت مسكن و شهرسازی و نهادهای واگذاركننده زمین موظفند تمهیداتی را فراهم آورند تا آماده سازی اراضی واگذاری شامل (اجراء جوی، جدول، آسفالت، شبكه های تأسیسات زیربنایی و احداث مساجد) در كوتاهترین زمان ممكن انجام گیرد. شروع عملیات ساخت بناها متناسب با انجام آماده سازی مجاز می باشد و در طرحهای شهرهای مربوط جانمایی خدمات روبنایی (مانند طرحها و پروژه های آموزشی، بهداشتی و غیره) صورت گرفته و زمین آن براساس ماده (100) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1380ـ به دستگاههای مربوط واگذار خواهدشد.
تبصره ـ دولت مكلف است اعتبارات مورد نیاز تأمین فضاهای آموزشی موضوع این ماده را در بودجه های سنواتی پیش بینی نماید. از تاریخ تصویب این قانون ماده واحده قانون الحاق چهارتبصره به ماده (18) قانون تشكیل شوراهای آموزش و پرورش استانها، شهرستانها و مناطق كشور مصوب 21/2/1379 مجلس شورای اسلامی لغو می گردد.
ماده6 ـ وزارت مسكن و شهرسازی موظف است نسبت به مطالعه و مكان یابی جهت تأمین اراضی مورد نیاز در قالب انواع طرحهای توسعه شهری به صورت متصل (با اولویت توسعه درونی)، منفصل (ایجاد مجتمع های مسكونی، شهركها و شهرهای جدید) و همچنین توسعه سكونت گاههای موجود در پهنه سرزمین با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام نماید. كلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شركتهای دولتی كه صددرصد (100%) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می باشد مكلفند نسبت به واگذاری رایگان اراضی در اختیار خود كه در چهارچـوب مكان یابی های موضوع این قانون واقع می گـردند به استثناء مناطق چهارگـانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست به وزارت مسـكن و شهرسازی حسب درخواست وزارتخانه مذكور با فوریت اقدام نمایند.
ماده7ـ در صورتی كه اراضی با مالكیت بخش غیردولتی در درون طرحهای مكان یابی قرار گیرند و مالكان آنها متقاضی اجراء برنامه های مسكن موضوع این قانون باشند در اولویت بوده و طبق برنامه زمانبندی كه به تأیید وزارت مسكن و شهرسازی می رسد توسط مالكین اراضی، احداث خواهدگردید. وزارتخانه مذكور در صورت تمایل مالكین نسبت به معاوضه یا تهاتر با سایر اراضی ملكی خود یا خرید آنها به قیمت كارشناسی روز اقدام خواهدنمود.
ماده8 ـ كلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شركتهای دولتی كه صددرصد (100%) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می باشد مكلفند به منظور كمك به تأمین مسكن كاركنان شاغل و بازنشسته فاقد مسكن و متقاضی خرید یا ساخت مسكن مطابق با الگوی مصرف مسكن، خانه های سازمانی در مالكیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده كنندگان فعلی حسب آئین نامه مربوطه بدون الزام به رعایت قانون فروش خانه های سازمانی مصـوب 9/7/1365 از طریق مزایـده عمـومی به فروش رسانده، وجوه حاصـل را به حسابی كه به وسیله خزانه داری كـل كشور در بانك مركـزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می شود واریز نمایند تا معادل صددرصد (100%) آن در بودجه های سنواتی منظور و به شرح ذیل مورد استفاده قرار گیرد:
1ـ معادل بیست درصد (20%) وجوه بـرای پرداخت ودیعه و اجـاره مسكن سازمـانی به منظور استفاده كاركنان شاغل در مشاغل كلیدی به تشخیص بالاترین مقام دستگاه.
2ـ معادل هشتاد درصد (80%) وجوه وصولی در اختیار دولت قرار خواهدگرفت تا در جهت تأمین نیاز فاقدین مسكن واجد شرایط در قالب برنامه های این قانون هزینه نماید.
تبصره ـ آئین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت یك ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزارت مسكن و شهرسازی به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.
ماده9ـ به منظور تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز اجراء این قانون وزارت مسكن و شهرسازی با تصویب دولت بخشی از اراضی در مالكیت خود را به قیمت كارشناسی روز از طریق مزایده عمومی به فروش می رساند.
ماده10ـ رسیدگی قضائی در خصوص دعاوی احتمالی و پرونده های مطروحه مرتبط با اجراء قوانین مربوط به اراضی شهری از جمله قانون زمین شهری، قانون اراضی شهری و این قانون در شعب تخصصی و خارج از نوبت رسیدگی خواهدشد و دولت از پرداخت هزینه دادرسی ناشی از اجراء آن معاف می باشد.
ماده11ـ دولت مكلف است با هدف بهسازی فضاهای سكونتی روستاها و نوسازی مسكن روستایی از طریق تهیه و اجراء طرح هادی روستاها، تأمین تسهیلات بانكی ارزان قیمت جهت ساخت مسكن روستایی، حفظ بافت با ارزش روستایی و توسعه و ترویج الگوی معماری بومی و استفاده از مصالح با دوام و شیوه های جدید ساخت در پیوند با فناوری بومی از بهسازی محیط و مسكن روستایی توسط بنیاد مسكن انقلاب اسلامی و از محل اعتبارات موضوع این قانون و یا سایر اعتبارات تملك داراییهای سرمایه ای، به گونه ای حمایت نماید كه اهداف كمی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بخش مسكن روستایی سالانه حداقل دویست هزار (200.000) واحد (طی ده سال دو میلیون واحد) و بهسازی محیط این روستاها (تهیه و اجراء طرحهای هادی) كلیه روستاهای بالای بیست خانوار محقق گردد.
ماده12ـ بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران صرفاً جهت احداث واحدهای مسكونی و بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سكونت گاههای غیررسمی و پرداخت وام قرض الحسنه اجاره مسكن (جهت اسكان موقت) موضوع این قانون از طریق بانكهای عامل نسبت به تأمین و پرداخت تسهیلات بلندمدت در قالب سهمیه مشخصی از كل تسهیلات بانكی كه در ابتداء هر سال توسط دولت تعیین می گردد، اقدام می نماید. این تسهیلات پس از ساخت واحدهای مسـكونی قابـل انتـقال به خریداران بوده و شرایـط اعطاء تسهیلات و بازپرداختها با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.
ماده13ـ وزارت بازرگانی موظف است با همكاری وزارتخانه های مسكن و شهرسازی و كشور تمهیدات لازم برای تعیین صلاحیت دفاتر املاك و مستغلات و نحوه نظارت بر عملكرد آنها را تدوین و به مورد اجراء گذارد.
ماده14ـ
1ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همكاری بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت مسكن و شهرسازی از طرق زیر منابع مالی مورد نیاز برای تولید مسكن در كشور را تأمین نماید:
ـ ایجاد بازار رهن ثانویه و انتشار اوراق مشاركت به پشتوانه تسهیلات رهنی.
ـ راه اندازی شركتهای تأمین سرمایه در حوزه مسكن.
ـ استفاده از شركتهای واسپاری (لیزینگ) در تأمین منابع مالی تولید مسكن به صورت اجاره و اجاره به شرط تملیك.
ـ انتشار اوراق مشاركت و سایر ابزارهای مالی اسلامی مانند صكوك و استصناع با سررسیدهای مختلف.
ـ جذب مشاركت و سرمایة سرمایه گذاران خارجی در تولید انبوه مسكن.
ـ استفاده از صندوقهای سرمایه گذاری مشترك در داخل و خارج با هدف جذب منابع برای تولید انبوه مسكن.
تبصره ـ كلیه ابزارها و اوراق مالی منتشره در بازار سرمایه محور همانند صكوك مطابق اوراق مشاركت از مالیات معاف می باشد.
2ـ دولت موظف است از طرق زیر نسبت به افزایش سرمایه بانك مسكن اقدام نماید:
ـ اعاده معادل سود و مالیات واریزی بانك در سالهای 1385 و 1386 به خزانه.
ـ انتقال اقساط وصولی وجوه اداره شده.
تبصره ـ بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همكاری وزارتین امور اقتصادی و دارایی و مسكن و شهرسازی ظرف مدت سه ماه روشهای حمایت نظام بانكی از سرمایه گذاری در تولید انبوه مسكن را پس از تأیید شورای پول و اعتبار و تصویب هیأت وزیران به بانكها ابلاغ نمایند.
3ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هماهنگی وزارت مسكن و شهرسازی ظرف مدت سه ماه ساز و كار توسعه خدمات بیمه ای در امر تولید مسكن جهت تصویب در هیأت وزیران را ارائه نماید.
4ـ وزارت مسكن و شهرسازی موظف است ظرف مدت سه ماه، راهكارهای تولید، واردات و به كارگیری ماشین آلات و ابزار تولید محصولات صنعتی تولید مسكن انبوه را به هیأت وزیران پیشنهاد نماید.
تبصره ـ به منظور خودكفایی كشور در تولید ابزار و ماشین آلات و مصالح تولید مسكن، دولت مكلف است ارز مورد نیاز واردات اقلام فوق را در قالب بودجه های سنواتی پیش بینی و منظور نماید.
5 ـ آئین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ با پیشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت مسكن و شهرسازی و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.
ماده15ـ اراضی بائر با كاربری مسكونی در محدوده شهرهایی كه دولت تعیین می كند سالانه مشمول مالیات به نرخ دوازده درصد (12%) بر مأخذ ارزش معاملاتی می باشد. مالكان این قبیل اراضی مكلفند مالیات بر اراضی بائر خود را هرسال با تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوط تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملك تسلیم و مالیات متعلق را ظرف همین مدت پرداخت نمایند.
تبصره1ـ مالكینی كه خود یا افراد تحت تكفل آنها فاقد مسكن بوده و مالك یك یا چند قطعه اراضی بائر باشند، تا سقف یك هزارمترمربع مشمول پرداخت مالیات موضوع این ماده نخواهندبود.
تبصره2ـ آن دسته از زمین های بائری كه به تشخیص شهرداری محل یا مراجع ذی صلاح با موانع قانونی ساخت و ساز مواجه باشند از شمول این ماده مستثنی می باشند.
تبصره3ـ شهرداریها موظفند از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت شش ماه، اراضی بائر با كاربری مسكونی مشمول این ماده واقع در محدوده شهرداری خود را شناسایی و مشخصات كامل آن را به حوزه مالیاتی محل اعلام نمایند.
تبصره4ـ در مواردی كه انتقال، قهری است تا زمانی كه كوچكترین فرد انتقال گیرنده كمتر از بیست سال سن داشته باشد زمین موردنظر مشمول مالیات موضوع این قانون نخواهدبود.
ماده16ـ كلیه طرحهای تولید مسكن ویژه گروههای كم درآمد و طرحهای تولید مسكن در بافتهای فرسوده شهرها مشمول تخفیف حداقل پنجاه درصد (50%) هزینه های عوارض ساخت و تراكم ساخت و تقسیط بدون كارمزد باقیمانده می باشد.
دولت موظف است معادل صددرصد (100%) تخفیف اعمال شده از سوی شهرداریها ناشی از اجراء این قانون و سایر قوانین را در لوایح بودجه سنواتی منظور و پرداخت نماید.
ماده17ـ به منظور هماهنگی، پیگیری تأمین نهاده های موردنیاز تولید و عرضه مسكن از جمله زمین، مصالح ساختمانی، خدمات زیربنایی و روبنایی مجوزها و عوارض مربوطه، بسترسازی و تسهیل جریان تحقق مفاد این قانون در هر استان شورای مسكن استان با تركیب زیر تشكیل می گردد:
1ـ استاندار (رئیس شورا).
2ـ رئیس سازمان مسكن و شهرسازی (دبیر شورا).
3ـ رئیس سازمان جهاد كشاورزی.
4ـ مدیركل آموزش فنی و حرفه ای.
5 ـ مدیر كل تعاون.
6 ـ مدیر كل ثبت اسناد و املاك.
7ـ معاون استاندار و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان.
8 ـ مدیرعامل شركت توزیع برق.
9ـ مدیرعامل شركت آب و فاضلاب شهری و روستایی استان.
10ـ مدیرعامل شركت گاز.
11ـ مدیرعامل شركت مخابرات.
12ـ شهردار شهر مربوط (حسب مورد).
13ـ رؤسای بانكها در استان (حسب مورد).
14ـ مدیركل بنیاد مسكن انقلاب اسلامی.
15ـ مدیركل بنیاد شهید و امور ایثارگران.
16ـ مدیركل تأمین اجتماعی.
17ـ رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان.
تبصره ـ شرح وظایف تفصیلی این شورا به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.
ماده18ـ دولت موظف است به منظور تحقق اهداف و برنامه های این قانون، اعتبارات موردنیاز را به میزان سالانه حداقل مبلغ ده هزارمیلیارد (10.000.000.000.000) ریال جهت سالهای باقیمانده از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از محل درآمدهای عمومی در بودجه های سنواتی پیش بینی و تأمین نماید. اعتبارات مذكور صددرصد (100%) تخصیص یافته تلقی شده و وزارت مسكن و شهرسازی مجاز است از محل بخشی از اعتبارات یاد شده در قالب كمك سود تسهیلات بانكی یا منابع وجوه اداره شده از طریق انعقاد قرارداد با بانكهای عامل زمینه لازم را برای اعطاء تسهیلات ارزان قیمت و هدفمند كردن یارانه ها به منظور اجراء این قانون فراهم نماید.
تسهیلات موضوع این قانون براساس شاخصهای برنامه مسكن كشور بین استانهای مختلف توزیع و شورای مسكن هر استان موظف است بر اساس مفاد این قانون و در چهارچوب برنامه های ابلاغی با به كارگیری تسهیلات و اعتبارات مربوط به آن استان اقدام و گزارش عملكرد را هر سه ماه یك بار به وزارت مسكن و شهرسازی اعلام نماید.
ماده19ـ دولت مكلف است نسبت به برنامه ریزی تولید و تأمین مصالح موردنیاز بخش مسكن اقدام و از تولید مصالح استاندارد با فناوریهای نوین حمایت و در صورت نیاز به واردات، مجوز ورود آنها را بدون تعرفه صادر كرده و از تولید و ورود مصالح غیر استاندارد تحت هر شرایطی جلوگیری نماید.
ماده20ـ دولت مكلف است از فرهنگ غنی ایرانی ـ اسلامی در حوزه معماری و شهرسازی و ارتقاء كیفیت طرحها، توجه به مبانی و رعایت هویت ایرانی ـ اسلامی در كلیه طرحهای شهرسازی، معماری و تولید مسكن صیانت نماید.
ماده21 ـ وزارت كار و امور اجتماعی موظف است برنامه ریزی لازم به منظور آموزش و تربیت كارگران ماهر موردنیاز اجراء این قانون در زمینه های حرف ساختمانی(موضوع ماده«4» قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان) را با هماهنگی وزارت مسكن و شهرسازی و با بهره گیری از اعتبارات موضوع این قانون تهیه و حداكثر ظرف مدت سه ماه جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید به گونه ای كه حداكثر پس از پنج سال از اجراء این قانون كلیه كارگران ساختمانی ملزم به داشتن كارت مهارت اخذ شده از واحدهای آموزش فنی و حرفه ای مجاز باشند.
ماده22ـ دولت مكلف است كلیه تخفیف ها و یارانه ها و دیگر هزینه های حمایتی ناشی از احكام این قانون را از محل ماده(15) این قانون در بودجه سنواتی پیش بینی و پرداخت نماید.
ماده23ـ سازمان تأمین اجتماعی موظف است جهت دریافت حق بیمه از كلیه سازندگان مسكن به شرح زیر اقدام و مفاصا حساب مربوط را صادر نماید.
ـ كاركنان ثابت براساس قانون تأمین اجتماعی.
ـ كاركنان فصلی براساس قانون بیمه اجباری كارگران ساختمانی.
ماده24ـ آئین نامه اجرائی این قانون توسط وزارت مسكن و شهرسازی، وزارت كشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.


Flag Counter
طراحی سایت