مکنون میامین

قانون جلوگیری از قاچاق با وسائل نقلیه دریایی مصوب 1336


ماده واحده ـ هرگاه قاچاق به وسیله وسائط نقلیه دریایی اعم از موتوری و غیر آن كه برای حمل قاچاق به كار می رود، صورت بگیرد دادگاه در صورت ثبوت جرم علاوه بر محكومیت مرتكب قاچاق حكم به ضبط وسیله نقلیه به نفع دولت صادر خواهدكرد و چنانچه وسائط نقلیه متعلق به مرتكب نباشد حكم به ضبط از طرف دادگاه موقوف به این است كه مالك با علم به استفاده آن به منظور ارتكاب قاچاق وسیله نقلیه را در اختیار مرتكب قاچاق گذارده باشد.
تبصره ـ وسیله نقلیه از تاریخ كشف جرم تا صدور حكم نهایی توقیف و بلااستفاده خواهد ماند و چنانچه حكم لازم الاجراء دائر به برائت مالك نقلیه صادر شود فوراً وسیله نقلیه به مالك آن مسترد می شود.


Flag Counter
طراحی سایت