مکنون میامین

از لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 كمیسیون مشترك مجلسین


 ماده 243 ـ اشخاص زیر به حبس تأدیبی از سه ماه() تا دو سال یا به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال یا به  هر دو مجازات محكوم  خواهند شد:
1ـ هركس كه عالماً و بر خلاف واقع پذیره نویسی سهام را تصدیق كند و یا بر خلاف مقررات این قانون اعلامیه پذیره نویسی منتشر نماید و یا  مدارك خلاف واقع حاكی از تشكیل شركت به مرجع ثبت شركت ها تسلیم كند و یا در تعیین ارزش آورده غیر نقدی تقلب اعمال كند.
2 ـ هركس در ورقه سهم بانام یا گواهینامه موقت سهم مبلغ پرداخت شده را بیش از آنچه كه واقعاً پرداخت شده است قید كند.
3 ـ هركس از اعلام مطالبی كه طبق مقرّرات این قانون باید به مرجع ثبت شركت ها اعلام كند بعضاً یا كلاً خودداری نماید و یا مطالب خلاف واقع  به مرجع مزبور اعلام دارد.
4 ـ هركس سهام یا قطعات سهام را قبل از به ثبت رسیدن شركت و یا در صورتی كه ثبت شركت مزوّرانه انجام گرفته باشد صادر كند.
5 ـ هركس سهام یا قطعات سهام را بدون پذیره نویسی كلیه سرمایه و تأدیه حداقل سی و پنج درصد آن و نیز تحویل كلیه سرمایه غیر نقد صادر كند.
6 ـ هركس قبل از پرداخت كلیه مبلغ اسمی سهم سهام بی نام یا گواهینامه موقت بی نام صادر كند.
 ماده 244 ـ اشخاص زیر به حبس تأدیبی از سه ماه () تا یك سال یا به  جزای نقدی از پنجاه هزار ریال تا پانصد هزار ریال یا به  هر دو مجازات محكوم  خواهند شد: (3)
1 ـ هركس عالماً سهام یا گواهینامه موقت سهام، بدون ذكر مبلغ اسمی صادر كند یا بفروشد یا به معرض فروش گذارد.
2 ـ هركس سهام بی نام را قبل از آن كه تمام مبلغ اسمی آن پرداخت شده باشد، صادر كند یا بفروشد یا به معرض فروش گذارد.
3 ـ هركس سهام بانام را قبل از آن كه اقلاً سی و پنج درصد مبلغ اسمی آن پرداخت شده باشد صادر كند یا بفروشد یا به معرض فروش گذارد.
 ماده 245 ـ هركس عالماً در هر یك از عملیات مذكور در ماده 244 شركت كند یا انجام آن عملیات را تسهیل نماید بر حسب مورد به  مجازات شریك یا معاون محكوم خواهد شد.
 ماده 246 ـ رئیس و اعضاء هیأت مدیره  هر شركت سهامی در صورت ارتكاب هر یك از جرائم زیر به حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه یا به  جزای  نقدی از سی هزار تا سیصد هزار ریال یا به  هر دو مجازات محكوم خواهند شد: ()
1 ـ در صورتی كه ظرف مهلت مقرر در این قانون قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام شركت را مطالبه نكنند و یا دو ماه قبل از پایان مهلت  مذكور مجمع عمومی فوق العاده را جهت تقلیل سرمایه شركت تا میزان مبلغ پرداخت شده دعوت ننمایند.
2 ـ  در صورتی كه قبل از پرداخت كلیه سرمایه شركت به صدور اوراق قرضه مبادرت كرده یا صدور آن را اجازه دهند.
 ماده 247 ـ در مورد بند یك ماده 246 در صورتی كه  هر یك از اعضاء هیأت مدیره قبل از انقضاء مهلت مقرر در جلسه  هیأت مزبور صریحاً اعلام كند كه باید به تكلیف قانونی برای سلب مسؤولیت جزائی عمل شود و به این اعلام از طرف سایر اعضاء هیأت مدیره توجه نشود و جرم تحقق پیدا كند ، عضو هیأت مدیره كه تكلیف قانونی را اعلام كرده است مجرم شناخته نخواهد شد. سلب مسؤولیت جزائی از عضو هیأت مدیره منوط به این است كه  عضو هیأت مدیره علاوه بر اعلام تكلیف قانونی در جلسه  هیأت مزبور مراتب را از طریق ارسال اظهارنامه رسمی به  هر یك از اعضاء هیأت مدیره اعلام نماید. در صورتی كه جلسات هیأت مدیره به  هر علت تشكیل نگردد اعلام از طریق ارسال اظهارنامه رسمی برای سلب مسؤولیت جزائی از عضو هیأت مدیره كافی است.
 ماده 248 ـ هركس اعلامیه پذیره نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه شركت سهامی را بدون امضاهای مجاز و نام و نشانی مؤسسین یا  مدیران شركت منتشر كند به جزای نقدی از ده  هزار تا سی هزار ریال محكوم خواهد شد.
 ماده 249 ـ هركس با سوء نیت برای تشویق مردم به تعهد خرید اوراق بهادار شركت سهامی به صدور اعلامیه پذیره نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار  اوراق قرضه كه متضمن اطلاعات نادرست یا ناقص باشد مبادرت نماید و یا از روی سوء نیت جهت تهیه اعلامیه یا اطلاعیه مزبور اطلاعات نادرست یا  ناقص داده باشد به مجازات شروع به كلاهبرداری محكوم خواهدشد و هرگاه اثری بر این اقدامات مترتب شده باشد مرتكب در حكم كلاهبردار بوده و  به مجازات مقرر محكوم خواهد شد.()
 ماده 250 ـ رئیس و اعضاء هیأت مدیره  هر شركت سهامی عام كه قبل از تأدیه كلیه سرمایه ثبت شده شركت و قبل از انقضاء دو سال تمام از تاریخ  ثبت شركت و تصویب دو ترازنامه آن توسط مجمع عمومی مبادرت به صدور اوراق قرضه نمایند به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال  محكوم خواهند شد.
 ماده 251 ـ رئیس و اعضاء هیأت مدیره  هر شركت سهامی عام كه بدون رعایت مقررات ماده 56 این قانون مبادرت به صدور اوراق قرضه بنمایند به  حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال و جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محكوم خواهند شد.()
 ماده 252 ـ رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل هر شركت سهامی عمومی كه نكات مندرج در ماده 60 () این قانون را در اوراق قرضه قید ننمایند،  به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محكوم خواهند شد.
 ماده 253 ـ اشخاص زیر به حبس تأدیبی از سه ماه تا یك سال یا به  جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار ریال محكوم خواهند شد: ()
1 ـ هركس عامداً مانع حضور دارنده سهم شركت در جلسات مجامع عمومی صاحبان سهام بشود.
2 ـ هركس با خدعه و نیرنگ خود را دارنده سهم یا قطعات سهم معرفی كند و به این طریق در اخذ رأی در مجمع عمومی صاحبان سهام شركت  نماید اعم از آن كه این كار را شخصاً یا توسط دیگری انجام دهد.
 ماده 254 ـ رئیس و اعضاء هیأت مدیره شركت سهامی كه حداكثر تا 6 ماه ()پس از پایان هر سال مالی مجمع عمومی عادی صاحبان سهام را دعوت  نكنند یا مدارك مقرر در ماده 232 ()را به موقع تنظیم و تسلیم ننمایند به حبس از دو ماه () تا شش ماه یا به جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار ریال یا به  هر دو مجازات محكوم خواهند شد.
 ماده 255 ـ رئیس و اعضاء هیأت مدیره  هر شركت سهامی كه صورت حاضرین در مجمع را مطابق ماده 99 () تنظیم نكنند به جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار ریال محكوم خواهند شد.
 ماده 256 ـ هیأت رئیسه  هر مجمع عمومی كه صورتجلسه مذكور در ماده 105 ()  را تنظیم نكند، به مجازات مذكور در ماده قبل محكوم خواهد شد.
 ماده 257 ـ رئیس و اعضاء هیأت رئیسه  هر مجمع عمومی كه مقررات راجع به حق رأی صاحبان سهام را رعایت نكرده باشند به مجازات مذكور در  ماده 255 محكوم خواهند شد.
 ماده 258 ـ اشخاص زیر به حبس تأدیبی از یك سال تا سه سال محكوم خواهند شد:
1 ـ رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل شركت كه بدون صورت دارایی و ترازنامه یا به استناد صورت دارایی و ترازنامه مزوّر منافع موهومی  را بین صاحبان سهام تقسیم كرده باشند.
2 ـ رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل شركت كه ترازنامه غیر واقع به منظور پنهان داشتن وضعیت واقعی شركت به صاحبان سهام ارائه یا  منتشر كرده باشند.
3 ـ رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل شركت كه اموال یا اعتبارات شركت را بر خلاف منافع شركت برای مقاصد شخصی یا برای شركت یا  مؤسسه دیگری كه خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذی نفع می باشند مورد استفاده قرار دهند.
4 ـ رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل شركت كه با سوء نیت از اختیارات خود بر خلاف منافع شركت برای مقاصد شخصی یا به خاطر  شركت یا مؤسسه دیگری كه خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذی نفع می باشند استفاده كنند. ()
 ماده 259 ـ رئیس و اعضاء هیأت مدیره شركت كه متعمداً مجمع عمومی صاحبان سهام را در هر موقع كه انتخاب بازرسان شركت باید انجام پذیرد  به این منظور دعوت ننمایند و یا بازرسان شركت را به مجامع عمومی صاحبان سهام دعوت نكنند به حبس از دو ماه تا شش ماه یا جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار ریال یا به  هر دو مجازات محكوم خواهند شد.()
 ماده 260 ـ رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل كه عامداً مانع یا مخل انجام وظائف بازرسان شركت بشوند یا اسناد و مداركی را كه برای انجام  وظائف آنها لازم است در اختیار بازرسان قرار ندهند به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال یا به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال یا به  هر دو مجازات محكوم خواهند شد. (3)
 ماده 261 ـ رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل هر شركت سهامی كه قبل از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه یا در صورتی كه ثبت افزایش  سرمایه مزوّرانه یا بدون رعایت تشریفات لازم انجام گرفته باشد، سهام یا قطعات سهام جدید صادر و منتشر كنند به جزای نقدی از ده  هزار تا یكصد هزار  ریال محكوم خواهند شد. و در صورتی كه قبل از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهام سابق مبادرت به صدور و انتشار سهام جدید یا قطعات سهام جدید بنمایند  به حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه و به جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار ریال محكوم خواهند شد.(4)
 ماده 262 ـ رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل هر شركت سهامی كه مرتكب جرائم زیر بشوند به جزای نقدی از بیست هزار تا دویست  هزار ریال محكوم خواهند شد:
1ـ در صورتی كه در موقع افزایش سرمایه شركت به استثناء مواردی كه در این قانون پیش بینی شده است حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذیره نویسی و خرید سهام جدید رعایت نكنند و یا مهلتی را كه جهت پذیره نویسی سهام جدید باید در نظر گرفته شود به صاحبان سهام ندهند.
2ـ در صورتی كه شركت قبلاً اوراق قرضه قابل تعویض با سهم، منتشر كرده باشد حقوق دارندگان این گونه اوراق قرضه را نسبت به تعویض اوراق  آنها با سهام شركت در نظر نگرفته یا قبل از انقضاء مدتی كه طی آن این قبیل اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شركت است اوراق قرضه جدید قابل  تعویض یا قابل تبدیل به سهام منتشر كنند یا قبل از تبدیل یا تعویض اوراق قرضه یا بازپرداخت مبلغ آنها سرمایه شركت را مستهلك سازند یا آن را از  طریق بازخرید سهام كاهش دهند یا اقدام به تقسیم اندوخته كنند یا در نحوه تقسیم منافع تغییراتی بدهند.
 ماده 263ـ رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل هر شركت سهامی كه عالماً برای سلب حق تقدم از صاحبان سهام نسبت به پذیره نویسی سهام  جدید به مجمع عمومی اطلاعات نادرست بدهند یا اطلاعات نادرست را تصدیق كنند به حبس از شش ماه تا سه سال یا به جزای نقدی از یكصد هزار  ریال تا یك میلیون ریال یا به  هر دو مجازات محكوم خواهند شد.
 ماده 264ـ رئیس و اعضاء هیأت مدیره  هر شركت سهامی كه در مورد كاهش سرمایه عالماً مقررات زیر را رعایت نكنند به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محكوم خواهند شد:
1 ـ در صورت عدم رعایت تساوی حقوق صاحبان سهام.
2ـ در صورتی كه پیشنهاد راجع به كاهش سرمایه حداقل چهل و پنج روز قبل از تشكیل مجمع عمومی فوق العاده به بازرس شركت تسلیم نشده  باشد.
3 ـ در صورتی كه تصمیم مجمع عمومی دائر بر تصویب كاهش سرمایه و مهلت و شرایط آن در روزنامه رسمی و روزنامه كثیرالانتشاری كه  اعلانات مربوط به شركت در آن نشر می گردد آگهی نشده باشد.
 ماده 265ـ رئیس و اعضاء هیأت مدیره  هر شركت سهامی كه در صورت از میان رفتن بیش از نصف سرمایه شركت بر اثر زیان های وارده حداكثر تا  دو ماه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت ننمایند تا موضوع انحلال یا بقاء شركت مورد شور و رأی واقع شود و حداكثر تا یك ماه نسبت  به ثبت و آگهی تصمیم مجمع مذكور اقدام ننمایند به حبس از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از ده  هزار تا یكصد هزار ریال یا به  هر دو مجازات  محكوم خواهند شد. ()
 ماده 266ـ هركس با وجود منع قانونی عالماً سمت بازرسی را در شركت سهامی بپذیرد و به آن عمل كند به حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از بیست هزار تا یكصد هزار ریال یا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.()
 ماده 267ـ هركس در سمت بازرسی شركت سهامی، عالماً راجع به اوضاع شركت به مجمع عمومی در گزارش های خود اطلاعات خلاف  حقیقت بدهد و یا این گونه اطلاعات را تصدیق كند به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.()
 ماده 268 ـ مدیر یا مدیران تصفیه ()  هر شركت سهامی كه عالماً مرتكب جرائم زیر بشوند به حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از  بیست هزار تا دویست هزار ریال یا به  هر دو مجازات محكوم خواهند شد: ()
1ـ در صورتی كه ظرف یك ماه پس از انتخاب، تصمیم راجع به انحلال شركت و نام و نشانی خود را به مرجع ثبت شركت ها اعلام نكنند.
2ـ در صورتی كه تا شش ماه پس از شروع به امر تصفیه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شركت را دعوت نكرده، وضعیت اموال و مطالبات و  قروض شركت و نحوه تصفیه امور شركت و مدتی را كه جهت پایان دادن به امر تصفیه لازم می داند به اطلاع مجمع عمومی نرسانند.
3ـ در صورتی كه قبل از خاتمه امر تصفیه،  همه  ساله مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شركت را با رعایت شرایط و تشریفاتی كه در این قانون و  اساسنامه شركت پیش بینی شده است دعوت نكرده صورت دارایی منقول و غیر منقول و ترازنامه و حساب سود و زیان عملیات خود را به ضمیمه گزارشی حاكی از اعمالی كه تا آن موقع انجام داده اند به مجمع مذكور تسلیم نكنند.
4ـ در صورتی كه در خاتمه دوره تصدی خود بدون آن كه تمدید مدت مأموریت خود را خواستار شوند به عملیات خود ادامه دهند.
5 ـ در صورتی كه ظرف یك ماه پس از ختم تصفیه مراتب را به مرجع ثبت شركت ها اعلام ننمایند.
6 ـ در صورتی كه پس از اعلام ختم تصفیه وجوهی را كه باقیمانده است در حساب مخصوصی در یكی از بانك های ایرانی تودیع ننمایند و  صورت اسامی بستانكاران و صاحبان سهامی را كه حقوق خود را استیفاء نكرده اند به آن بانك تسلیم نكرده مراتب را طی آگهی ختم تصفیه به اطلاع  اشخاص ذی نفع نرسانند.


Flag Counter
طراحی سایت