مکنون میامین

از قانون راجع به دلالان مصوب 8/12/1317 با اصلاحات بعدی


ماده هشتم ـ هر دلالی كه معلوم شود عمل او معمولاً بر خلاف مقررات مربوطه به دلالی است مورد تعقیب مقامی كه به موجب ماده 11 این قانون معین می شـود واقع و از شغـل دلالی برای مدتی كه از سه ماه كمتر و از یك سال بیشتر نباشد ممنوع و پروانه او ابطال می شود و این مانع نیست كه دلال طبق قوانین جزائی یا حقوقی در دادگاه صالح مورد تعقیب قرار گرفته و به مجازات قانونی با تأدیه خسارات وارده محكوم گردد.
 ماده نهم ـ هر كس كه بدون اخذ پروانه به شغل دلالی مشغول گردد و یا قبل از انقضاء ممنوعیت، به دلالی اشتغال ورزد به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال با به غرامت از یك هزار ریال تا پنج هزار ریال محكوم خواهد شد. ()
 ماده دهم (اصلاحی 26/5/1320) ـ هر كس كه در تاریخ اجرای این قانون به شغل دلالی اشتغال دارد مكلف است در ظرف سه ماه مطابق مقررات این قانون تقاضانامه به مقاماتی كه به موجب ماده 11 این قانون معین می شوند داده پروانه بخواهد و چنانچه تقاضانامه نداده و مدت منقضی شده و یا تقاضانامه او رد شود و به شغل دلالی ادامه دهد طبق ماده 9 تعقیب و مجازات شده و دیگر به او پروانه دلالی داده نخواهد شد.
 ماده 11 ـ هیأت وزیران بر حسب نوع دلالی، مقامی را كه برای صدور پروانه و سایر وظائف مذكور در این قانون صلاحیت دارد معین خواهند كرد


Flag Counter
طراحی سایت