مکنون میامین

از قانون اداره تصفیه امور ورشكستگی مصوب 24/4/1318


ماده 14 ـ ورشكسته مكلف است اموال و دفاتر خود را به اداره تصفیه معرفی نموده و در تحت اختیار آن بگذارد وگرنه به مجازات از سه ماه تا شش ماه زندان تأدیبی () محكوم خواهد شد.()
 اگر ورشكسته فوت نموده یا فراری باشد ورثه و شركاء و خدمه و متصدیان امور و كلیه اشخاصی كه به نحوی از انحاء در اموال ورشكسته تصرف و  دخالت دارند این تكلیف را خواهند داشت وگرنه به همین مجازات خواهند رسید.
 اداره، اشخاص نامبرده را از این تكلیف آگاه كرده و مجازاتی كه برای خودداری آنها معین شده تذكر می دهد.
 ماده 21 ـ متوقف مكلف است در مدت تصفیه، خود را در اختیار اداره بگذارد مگر اینكه صریحاً از این تكلیف معاف شده باشد. در صورت اقتضاء،  اداره تصفیه می تواند اقدام به جلب او نماید و چنانچه توقیف او لازم شود قرار توقیف را از دادگاه می خواهد.
 رفع توقیف به دستور اداره تصفیه به عمل می آید.  ورشكسته می تواند از دوام توقیف خود در هر ماه یك بار به دادگاه صادركننده قرار توقیف شكایت نموده رفع آن را بخواهد.
 اداره تصفیه می تواند نفقه عادلانه ورشكسته و واجب النفقه ندار او را مخصوصاً در موردی كه متوقف را تحت اختیار خود قرار می دهد به او بدهد و نیز تعیین خواهد نمود كه تا چه مدت متوقف و خانواده اش می توانند در خانه كه بوده اند سكنيٰ نمایند.
 ماده 24 ـ اداره تصفیه آگهی منتشـر نموده و نكات زیر را در آن قید می نماید:
1ـ تعیین ورشكسته و محل اقامت او و تاریخ توقف ( در صورتی كه در حكم دادگاه تعیین شده باشد).
2ـ اخطار به بستانكاران و كسانی كه ادعایی دارند به اینكه ادعای خود را در ظرف دو ماه به اداره اعلام نمایند و مدارك خود را (  اصل با  رونوشت گواهی شده) به اداره تسلیم دارند.  اداره می تواند این مدت را برای كسانی كه در خارجه اقامت دارند تمدید نماید.
3ـ اخطار به بدهكاران متوقف كه در ظرف مدت نامبرده خود را معرفی كنند متخلفین از این اخطار به جریمه نقدی معادل صدی بیست و پنج دین به نفع صندوق (ب) مذكور در ماده 54 محكوم خواهند شد. دادگاه می تواند علاوه بر جریمه نقدی به حبس تأدیبی از سه تا شش ماه نیز محكوم نماید.()
4ـ اخطار به كسانی كه به هر عنوان اموال ورشكسته در دست آنها است كه آن اموال را در ظرف مدت نامبرده در اختیار اداره بگذارند وگرنه هر  حقی كه نسبت به آن مال دارند از آنها سلب خواهد شد مگر اینكه عذر موجهی داشته باشند.
5 ـ دعوت اولین جلسه هیأت بستانكاران كه منتها در ظرف بیست روز از تاریخ آگهی تشكیل خواهد شد. ضمناً قید شود كسانی كه با متوقف مسؤولیت تضامنی داشته و یا ضامن او هستند می توانند در جلسه حضور به هم رسانند.


Flag Counter
طراحی سایت