مکنون میامین

از قانون شركتهای تعاونی مصوب 16/3/1350 با اصلاحات بعدی


 ماده 126 ـ هر یك از اعضاء هیأت مدیره و بازرسان و مدیر عامل در صورتی كه با سوء نیت بر خلاف اصول مقرر در این قانون و اساسنامه های  مصوب مرتكب عملی شود كه موجب زیان شركت گردد علاوه بر جبران زیان وارده به حبس تأدیبی از سه ماه تا شش ماه محكوم خواهد شد.()
 ماده 127 ـ هر یك از اعضاء هیأت مدیره و بازرسان و مدیرعامل به مجمع عمومی گزارش خلاف واقع بدهد به حبس تأدیبی از سه ماه تا شش ماه  یا جزای نقدی از ده هزار ریال تا یكصد هزار ریال و یا به هردو مجازات محكوم خواهد شد.()
 ماده 128 ـ هر یك از مدیران عامل یا اعضاء هیأت مدیره یا بازرسان و یا كاركنان شركتها و اتحادیه های تعاونی مرتكب خیانت در امانت در مورد  وجوه و اموال شركت یا اتحادیه گردد به حداكثر مجازات مقرره در ماده 241 قانون مجازات عمومی  محكوم می شود.()
 تبصره ـ رسیدگی به اتهام هر یك از كاركنان سازمانها و مؤسسات وابسته به دولت كه برحسب وظیفه سمت نظارت یا سرپرستی یا ارشاد یا  مداخله در اداره امور شركتها یا اتحادیه های تعاونی را دارند تابع قوانین و مقررات دیوان كیفر كاركنان دولت خواهد بود.
 ماده 129 ـ حسابرسانی كه درباره نتیجه حسابرسی شركت یا اتحادیه تعاونی گزارش خلاف واقع بدهند به حبس تأدیبی از 6 ماه تا یك سال  محكوم  می شوند.
 ماده 130 ـ هر یك از اعضاء شركتهای تعاونی كه با عدم انجام تعهد در معامله با شركتی كه عضو آن است عامداً به شركت خسارت وارد كند علاوه  بر جبران خسارت به جزای نقدی از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال محكوم خواهد شد. () در مورد این ماده تعقیب با گذشت مدعی خصوصی موقوف می شود.
 ماده 131 ـ وزارت تعاون و امور روستاها () در تعقیب مجرمین و مطالبه خسارات ناشی از جرمهای پیش بینی شده در این قانون در تمام مراحل  رسیدگی از هزینه دادرسی معاف می باشد. ()
 تبصره ـ رسیدگی به دعاوی مذكور خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
 ماده 132 ـ پس از صدور كیفرخواست در مورد جرائم مندرج در این قانون مراتب از طرف مراجع قضائی به شركت یا اتحادیه مربوط اعلام می شود  و در این صورت متهم از سمت خود در شركت یا اتحادیه بركنار می گردد.


Flag Counter
طراحی سایت