مکنون میامین

آیین‎نامه اجرائی ماده (48) قانون تجارت الكترونیكی مصوب 2/5/1384 هیأت وزیران


ماده 1 ـ در این آیین‎نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به كار می‎روند:
الف ـ سازمانهای قانونی و مدنی حمایت از مصرف‎كننده (كه از این پس سازمان نامیده می‎شوند): اعم از هر مؤسسه، شركت یا انجمنی است كه مطابق قانون یا در اجرای آن با هدف حمایت از مصرف‎كننده در زمینه‎هایی از قبیل قیمت كالا و خدمات اعم از تولیدی و وارداتی، سیستمهای مربوط به توزیع تا مرحله مصرف، ضرر و زیان كالاهای مصرفی و خدماتی ایجاد و یا ثبت شده یا می‎شوند.
ب ـ مصرف‎كننده: هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی است كه به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه‎ای به خرید كالا و خدمت اقدام می‎كند.
ج ـ تأمین‎كننده: هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی است كه بنا به اهلیت تجاری، صنفی یا حرفه‎ای فعالیت می‎كند.
ماده 2 ـ سازمان می‎تواند در موارد زیر و به ترتیب پیش‎بینی شده در این آیین‎نامه، مبادرت به طرح شكایت در مراجع قضائی یا سایر مراجع صلاحیتدار نماید:
الف ـ به تقاضای مصرف‎كننده متضرر؛
ب ـ به تقاضای یك یا چند مصرف‎كننده در حالی كه تعداد كثیری از مصرف‎كنندگان ضرر مشتركی را متحمل شده‎اند؛
ج ـ اقدام مستقل سازمان بدون تقاضای شاكی خصوصی.
تبصره 1 ـ منظور از مصرف‎كننده متضرر در این ماده شخصی است كه در نتیجه تخلف تأمین‎كننده از قواعد حمایت از مصرف‎كننده مقرر در باب سوم قانون تجارت الكترونیكی و موارد مذكور در فصل هشتم قانون نظام صنفی ـ مصوب 1382 ـ متحمل آسیب یا خسارت شده ‎است.
تبصره2 ـ هر یك از اشخاص مذكور در بندهای (الف) و (ب) این ماده می‎باید همراه با تقاضانامه، اسناد و مدارك مثبته ادعای خود را به سازمان ارائه نمایند.
ماده 3ـ درخواستهای مطرح شده از جانب مصرف‎كنندگان توسط سازمان، ثبت شده و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی، تاریخ و شماره ثبت به تقدیم‎كننده درخواست، داده خواهد شد. نحوه طرح دعوی و شكایت توسط سازمان در مراجع ذی ربط قانونی حسب مورد مطابق تشریفات آیین رسیدگی مراجع مربوط خواهد بود.
ماده 4ـ سازمان مكلف است نسبت به تقاضانامه‎های دریافت شده ظرف یك هفته تعیین تكلیف كند و در صورت مقتضی ظرف یك ماه نسبت به طرح شكایت در مراجع قانونی ذی ربط اقدام نماید. در غیر این صورت پاسخ مناسبی به درخواست‎كننده ارائه كند. این مواعد با رضایت مصرف‎كننده و نیز در صورتی كه موضوع نیاز به بررسی بیشتری توسط سازمان داشته‎باشد برای یك ماه قابل تمدید خواهد بود.
ماده 5 ـ سازمان می‎تواند بر اساس دلائل و مدارك موجود نسبت() تعیین طرف دعوی اقدام كند كه حسب مورد ممكن است طراح كالا، سازنده مواد اولیه، تولیدكننده، عرضه‎كننده و فروشنده یا مجموعه‎ای از آنها باشد.


Flag Counter
طراحی سایت