مکنون میامین

قانون راجع به مجازات اخلالگران در صنایع نفت ایران مصوب 16/7/1336


ماده 1 ـ هر كس عمداً و به قصد سوء، هر یك از واحدهای عمده صنعت نفت را از قبیل چاهها یا مراكز جدا كردن نفت از گاز یا مراكز جمع آوری نفت یا  دستگاههای تصفیه یا مخازن نفت یا مراكز بارگیری یا اسكله های عمده یا تلمبه خانه ها یا كشتیهای حامل نفت یا مراكز تولید نیرو یا ادارات یا انبارهای صنایع نفت را آتش بزند و یا به هر وسیله دیگر منهدم كند به مجازات اعدام محكوم می شود.
 ماده 2 ـ هر كس عمداً و به قصد سوء، عملی كند كه منجر به سوختن یا انهدام تمام یا قسمتی از هر یك از ماشین ها یا آلات و ادوات مربوط به اكتشاف یا  تولید یا تصفیه یا باربری یا توزیع نفت خام و فرآورده های نفتی یا ابنیه یا وسائط نقلیه یا وسائل بندری و ارتباطات و مخابرات متعلق به صنایع نفت بشود به حبس موقت با اعمال شاقه از سه سال تا 15 سال محكوم خواهد شد.()
 ماده 3 ـ هر كس به منظور خرابكاری ( سابوتاژ) عملی كند كه بدون آن كه منتهی به انهدام یكی از واحدهای مذكور در ماده 1 گردد و موجب تعطیل تمام یا قسمتی از آنها بشود، به حبس مجرد از دو سال تا ده سال محكوم خواهد شد.()
 تبصره ـ چنانچه عمل مذكور در این ماده موجب از كار افتادن ماشین و غیر آن نشود و لیكن باعث تعطیل موقت كار گردد مرتكب به حبس تأدیبی  از سه ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.()
 ماده 4 ـ هرگاه هر یك از اعمال مذكور در مواد 2 و 3 موجب هلاك نفس شود مرتكب محكوم به اعدام خواهد گردید.
 ماده 5 ـ هر كس نقشه ها یا دفاتر یا اسنادی را كه تخریب و یا از بین بردن آنها ممكن است موجب اختلال صنایع نفت گردد به هر نحو تخریب كند  و یا از بین ببرد محكوم به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال خواهد شد.(4)
 ماده 6 ـ هر كس موانعی برای اجرای وظائف تأسیسات آتش نشانی صنایع نفت ایجاد نماید و یا به منظور جلوگیری از خاموش كردن آتش وسائل  آتش نشانی را از محل حریق و یا از ادارات آتش نشانی دور كرده یا به هر نحو از كار بیاندازد محكوم به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال خواهد شد.
 ماده 7 ـ هر كس به قصد سوء مواد منفجره در هر قسمت از ابنیه یا معابر یا دستگاهها و یا تأسیسات صنایع نفت بگذارد به حبس مجرد از دو سال تا  ده سال محكوم خواهد شد.
 ماده 8 ـ هر كس یكی از اعمال مذكور در مواد 1 و 2 را بدون سوء قصد ولی بر اثر بی مبالاتی یا غفلت مرتكب شود چنانچه عمل ارتكابی موجب  هلاك نفس شود محكوم به یك سال الی سه سال حبس تأدیبی و در صورتی كه موجب تخریب یا تعطیل قسمتی از مراكز عملیات صنایع نفت شود محكوم  به شش ماه تا دو سال حبس تأدیبی خواهد شد. چنانچه بی مبالاتی یا غفلت موجب خرابی هر گونه اشیاء و آلات و ادوات متعلق به صنایع نفت بشود مرتكب محكوم به حبس تأدیبی از یك ماه تا شش ماه و نیز جبران خسارتی كه از عمل او ناشی شده خواهد گردید.()
 تبصره ـ منظور از بی مبالاتی اقدام به امری است كه مرتكب نمی بایست به آن مبادرت نموده باشد و منظور از غفلت خودداری از امری است كه  مرتكب می بایست به آن اقدام نموده باشد اعم از این كه منشاء بی مبالاتی یا غفلت، عدم اطلاع و عدم مهارت یا عدم تجربه یا عدم رعایت قانون یا  مقررات یا اوامر یا نظامات یا عرف و عادت باشد.
 ماده 9 ـ هر كس مواد محترقه یا منفجره یا اشیاء دیگری را كه خطرناك بودن آن اعلام شده باشد به داخل محوطه های ممنوع ببرد برای همین عمل  محكوم به پرداخت جریمه () از یك هزار ریال الی ده هزار ریال خواهد گردید.
 ماده 10 ـ هر كس عمداً یا به منظور ایجاد وحشت یا اخلال در كار صنایع نفت علائم مخصوص اعلام خطر را بدون وجود خطر به كار بیاندازد و یا  اكاذیبی به منظور فوق اشاعه دهد به حبس تأدیبی از سه ماه تا یك سال محكوم خواهد شد.(3)
 ماده 11 ـ هر یك از كاركنان صنایع نفت كه متصدی حفظ ساختمانها، تأسیسات یا مراقبت دستگاهها و ماشین های حساس باشد چنانچه پست  خود را ترك كند به حبس تأدیبی از سه ماه تا شش ماه محكوم خواهد شد(4) و چنانچه ترك پست موجب بروز یكی از حوادث مندرج در مواد 1 و 2 گردد  و مرتكب واقف بر وجود این خطر بوده باشد به حبس مجرد از دو سال تا 10 سال محكوم خواهد شد.
 ماده 12 ـ هر یك از مهندسین یا كاركنان صنایع نفت كه مسؤول تعیین و سفارش لوازم و مصالح فنی باشد چنانچه مشخصات مواد و مصالح را عمداً  در پیشنهادها و سفارش ها ذكر نكند و یا به طرز ناقص و غلط ذكر كند یا با فروشنده یا تهیه كننده مصالح مواضعه ای كند كه بالنتیجه مصالح نامناسب یا  ناقص یا معیوب تحویل شود به حبس تأدیبی از سه ماه تا شش ماه محكوم خواهد شد.() چنانچه در نتیجه ناقص بودن مصالح یكی از حوادث مندرج در  ماده 1 و 2 رخ دهد مرتكب به حبس مجرد از 2 سال تا 10 سال محكوم خواهد شد.
 ماده 13 ـ حكم موارد شروع به جرم و شركاء و معاونین جرم بر طبق مقررات قانون مجازات عمومی خواهد بود.()
 ماده 14 ـ هرگاه جرائم مذكور در این قانون به وسیله تبانی انجام گرفته و عمل منجر به یكی از حوادث مذكور در این قانون شود رؤساء و آمرین  جمعیت به حداكثر مجازاتهای مقرر در این قانون محكوم خواهند شد.
 ماده 15 ـ هرگاه به منظور ارتكاب جرائم مذكور در مواد 1 و 2 جمعیتی از سه نفر به بالا تشكیل شود ولی جرمی واقع نگردد تشكیل دهندگان و  محركین برای همین عمل به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال و اعضاء جمعیت به حبس تأدیبی از سه ماه تا یك سال محكوم خواهند شد () و چنانچه  یكی یا بیشتر از آنها برای اجرای توطئه حامل اسلحه باشند مجازات تشكیل دهنده و محرك، حبس مجرد از 2 تا 4 سال و مجازات اعضاء جمعیت حبس  تأدیبی از یك سال تا سه سال خواهد بود. هر یك از اعضاء این قبیل دسته ها كه قبل از وقوع جرم مقامات صلاحیتدار را از جریان توطئه آگاه سازد از مجازات معاف خواهد بود.
 ماده 16 ـ نسبت به جرائم مذكور در این قانون چنانچه عمل مرتكب بر طبق قوانین دیگر مشمول مجازات بیشتری باشد حكم مجازات اشد به موقع  اجراء گذاشته خواهد شد.
 ماده 17 ـ این ماده، با توجه به قانون دادرسی نیروهای مسلح و قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، منسوخ است.
 ماده 18 ـ هرگاه كاركنان صنایع نفت مرتكب اعمال مذكور در این قانون شوند ( جز در مواردی كه حكم خاص دارد) به حداكثر مجازات مقرر در این  قانون مجازات خواهند شد.(4)


Flag Counter
طراحی سایت