مکنون میامین

قانون تأسیس بیمه مركزی ایران و بیمه گری «مصوب 30/3/1350»


ماده 29 ـ اعضاء شورای عالی بیمه و مشاورین و اعضاء اداری شورای عالی بیمه و افرادی كه شورای عالی بیمه در اجرای وظائف خود به  آنها  مراجعه می كند و رئیس كل و سایر اعضاء هیأت عامل و بازرسان و كلیه كاركنان بیمه مركزی ایران باید از افشاء اطلاعات محرمانه ای كه در اجرای  وظائف محوله به دست می آورند خودداری نمایند و الا مشمول مقررات ماده 138 قانون مجازات عمومی خواهند بود.()
 ماده 50 ـ مؤسسات بیمه خارجی علاوه بر مقررات این قانون و آیین نامه های اجرائی مربوط مشمول مقررات عمومی  مربوط به شركتها و مؤسسات  خارجی نیز خواهند بود.
 ماده 64 ـ اشخاصی كه در ایران یا در خارجه به علت ارتكاب جنایت یا دزدی یا خیانت در امانت یا كلاهبرداری یا صدور چك بی محل یا اختلاس  یا معاونت در یكی از جرائم فوق محكوم شده باشند و ورشكستگان به تقصیر نمی توانند جزو مؤسسین یا مدیران مؤسسات بیمه باشند. همچنین  واگذاری نمایندگی به این اشخاص و اشتغال به دلالی () از طرف آنان ممنوع است.
 ماده 65 ـ در صورتی كه به حكم دادگاه مسلم شود كه ورشكستگی مؤسسه بیمه به علت تقصیر و تقلب مدیر یا مدیران بوده است در صورت عدم  تكافوی دارایی مؤسسه، مدیران متضامناً مسؤول پرداخت طلب بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنان خواهند بود.
 ماده 66 ـ عرضه بیمه جز به وسیله اشخاص زیر ممنوع است:
1 ـ مؤسسات بیمه.
2 ـ نمایندگان بیمه.
3 ـ دلالان رسمی  بیمه.
 تبصره ـ هر كارمند یا نماینده بیمه كه اقدام به عرضه بیمه نماید باید دارای كارت شناسایی از طرف مؤسسه بیمه مربوط باشد. نام دلال رسمی  یا  نماینده بیمه كه بیمه نامه وسیله او عرضه شده است باید در بیمه نامه ذكر شود.
 ماده 67 ـ مؤسسات بیمه و نمایندگان و دلالان رسمی  بیمه مسؤول جبران خساراتی می باشند كه در اجرای وظائفشان به سبب تقصیر و یا مسامحه  آنها یا كاركنانشان به دیگران وارد آید.
 ماده 68 ـ پروانه دلالی رسمی  بیمه به وسیله بیمه مركزی ایران صادر خواهد شد و آیین نامه دلالان رسمی  بیمه به پیشنهاد بیمه مركزی ایران به  تصویب شورای عالی بیمه خواهد رسید.
 ماده 69 ـ هر مؤسسه بیمه در رشته یا رشته های معینی كه پروانه بیمه ندارد رأساً و یا به وسیله نمایندگان خود قبول بیمه نماید مكلف به  جبران  خسارت زیان دیده خواهد بود.
 تبصره ـ هر شخص حقیقی یا حقوقی كه بدون داشتن پروانه از مؤسسه بیمه تحت عنوان نمایندگی بیمه برای هر یك از رشته ها قبول بیمه نماید  به مجازات مقرر در ماه 238 قانون مجازات عمومی  محكوم خواهد شد


Flag Counter
طراحی سایت