مکنون میامین

قانون مجازات اخلال كنندگان در عرضه دام و توزیع گوشت مصوب 17/2/1353


 ماده واحده ـ هر كس به نحوی از انحاء در عرضه دام به میادین یا مراكز توزیع دام یا در امر توزیع گوشت به مراكز توزیع یا مراكز فروش گوشت از راه  ایجاد مضیقه و موانع موجب اخلال گردد همچنین هر واسطه ای با اقدام خود موجب كمیابی و گرانی دام و گوشت شود به تصمیم كمیسیون() حفظ  امنیت اجتماعی از دو ماه تا دو سال بازداشت و یا برای همین مدت به اقامت اجباری مكلف می شود.  تصمیم كمیسیون به متخلف ابلاغ و بلافاصله به موقع اجراء گذاشته می شود و متخلف می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه استان حوزه مربوط  شكایت كند دادگاه استان خارج از نوبت به شكایت رسیدگی می كند و رأی آن قطعی است. نحوه رسیدگی دادگاه و اجرای تصمیم كمیسیون و ترتیب  اعزام متهم و سایر ترتیبات طبق مقررات مندرج در قوانین مربوط به  حفظ امنیت اجتماعی خواهد بود.


Flag Counter
طراحی سایت