مکنون میامین

قانون نحوه توزیع قند و شكر تولیدی كارخانه های كشور مصوب 29/1/1353 با اصلاحات بعدی


ماده واحده ـ كلیه كارخانه های قند و تصفیه شكر كشور مكلفند قند و شكر تولیدی را با نرخ مقرر دولتی برای توزیع در سراسر مملكت منحصراً در اختیار سازمان غله و قند و شكر و چای كشور وابسته به وزارت تعاون و امور روستاها بگذارند.
مدیران و مسؤولان كارخانه های قند و تصفیه شكر كه از مقررات فوق تخلف نمایند همچنین اشخاصی كه به نحوی از انحاء در معاملات قند و شكری كه به طور غیر مجاز از كارخانه های مزبور خارج شود با علم به آن دخالت نمایند علاوه بر ضبط عین كالا، مرتكب به حبس جنحه ای از سه ماه() تا یك سال و جزای نقدی معادل دو برابر بهای كالا محكوم خواهد شد.
به جرائم موضوع این ماده در مراجع قضائی خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
تبصره 1 ـ این تبصره، به موجب لایحه قانونی اصلاح نحوه توزیع قند و شكر تولیدی كارخانه های كشور مصوب 28/9/1358 شورای انقلاب اسلامی لغو شده است.
تبصره 2 ـ آیین نامه اجرائی این قانون در مورد تعیین نرخ قند و شكر و پرداخت حقوق دولتی و عوارض شهرداری و سایر هزینه های متعلقه از قبیل كرایه حمل و كارمزد توزیع و همچنین تعیین استاندارد قند تولیدی كارخانجات قند و شكر و قندریزها وسیله وزارت اقتصاد به پیشنهاد وزارت تعاون و امور روستاها پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجراء گذارده خواهد شد.


Flag Counter
طراحی سایت