مکنون میامین

قانون شمول قانون مجازات اخلال كنندگان در عرضه دام و توزیع گوشت درباره اخلال كنندگان در عرضه توزیع گندم و آرد و قند و شكر و برنج و روغن مصوب 31/2/1354


ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون مقررات قانون مجازات اخلال كنندگان در عرضه دام و توزیع گوشت مصوب اردیبهشت ماه سال 1353 شامل افرادی كه به نحوی از انحاء از راه ایجاد مضیقه و موانع موجبات اخلال در عرضه و توزیع گندم و آرد و قند و شكر و برنج و روغن و سایر مواد  ارزاق عمومی  را كه دولت تعیین و اعلام نمود فراهم نمایند و یا با اقدام خود موجب كمیابی و گرانی مواد مزبور شوند نیز خواهد بود.


Flag Counter
طراحی سایت