مکنون میامین

لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق كشور مصوب 3/4/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران


 ماده 1 ـ هر كس از آب لوله كشی و انهار آبیاری و شبكه های توزیع و خطوط انتقال نیروی برق استفاده غیر مجاز نماید () یا در تأسیسات آب و برق  دخالت غیر قانونی كند به پرداخت مبلغ بیست تا پنجاه هزار ریال جزای نقدی و رفع تجاوز و اعاده وضع سابق محكوم می شود و در صورت تكرار یا  ادامه عمل علاوه بر رفع تجاوز و اعاده وضع سابق به حبس جنحه ای از 61 روز () تا شش ماه و در هر دو حال به جبران خسارات وارده محكوم خواهد شد. چنانچه عمل مرتكب بر طبق قوانین دیگر مشمول مجازات بیشتری باشد به مجازات اشد محكوم می شود.
 ماده 2 ـ هرگاه استفاده یا دخالت به نفع اشخاص حقوقی باشد مجازات مقرر در ماده 1 درباره مدیر مسؤول شخص حقوقی اعمال خواهد شد مگر  آن كه مشارالیه اثبات نماید كه دستوردهنده شخص دیگری بوده كه در این صورت مجازات مقرر درباره دستوردهنده اجراء خواهدشد.
 ماده 3 ـ مجازات پیش بینی شده در ماده 1 برای كارگران و افرادی نیز كه به دستور دیگری در تأسیسات آب و برق دخالت غیر قانونی می كنند مقرر  است.
 ماده 4 ـ هرگاه مرتكب یا كارگران و افراد مذكور از مستخدمین شاغل یا بازنشسته سازمانهای ذی ربط باشند به حداكثر مجازات مقرر در ماده 1 و  انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و یا انفصال دائم و قطع حقوق بازنشستگی در مورد بازنشستگان محكوم می شوند.
 ماده 5 ـ افرادی كه قبل از تصویب این قانون مرتكب اعمال مذكور در ماده 1 شده اند مكلفند ظرف یك ماه از تاریخ اعلام سازمانهای ذی نفع هزینه  خرابیهای حاصله را به تشخیص سازمانهای مذكور بپردازند در غیر این صورت به مجازات مقرر در همان ماده و رفع تجاوز و ترمیم و اعاده وضع سابق و  جبران خسارات وارده محكوم خواهند شد.
 ماده 6 ـ تعقیب كیفری و اجرای احكام صادره در هر مرحله كه باشد در صورت ترمیم خرابیها و رفع تجاوز و اعاده وضع سابق با گذشت سازمانهای  ذی نفع موقوف خواهد شد.
 ماده 7 ـ دادسراها پس از وصول پرونده و به درخواست سازمان ذی نفع فوراً و خارج از نوبت دستور رفع تجاوز و ترمیم خرابیهای حاصله و اعاده  وضع سابق را به هزینه مرتكب خواهند داد. هرگاه مرتكب از تأدیه هزینه خودداری نماید سازمان ذی نفع به اجازه دادسراها برای ترمیم خرابیها و اعاده  وضع سابق اقدام خواهد نمود و سپس هزینه های انجام شده را به اضافه 10% از مرتكب وصول خواهد كرد.
 ماده 8 ـ هر كس نسبت به عملیات اجرائی كه به منظور احداث تأسیسات آب و برق انجام می شود مزاحمت یا ممانعت به عمل آورد به حبس  جنحه ای از 61 روز () تا شش ماه و جبران خسارات وارده محكوم خواهد شد. به علاوه دادسراها مكلفند كه به درخواست سازمانهای ذی نفع فوراً و خارج  از نوبت دستور رفع مزاحمت یا ممانعت صادر نمایند.
 ماده 9 ـ چنانچه در مسیر و حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق و حریم كانالها و انهار آبیاری احداث ساختمان یا درختكاری و هر تصرف  خلاف مقررات شده یا بشود سازمانهای آب و برق بر حسب مورد با اعطاء مهلت مناسب با حضور نماینده  دادستان مستحدثات غیر مجاز را قلع و قمع و  رفع تجاوز خواهند نمود. شهربانی و ژاندارمری () مكلفند كه به تقاضای سازمانهای ذی ربط برای اعزام مأموران كافی و انجام وظائف مزبور اقدام نمایند.
 ماده 10 ـ اعطای پروانه ساختمان و انشعاب آب و برق و گاز و سایر خدمات در مسیر و حریم موضوع ماده 9 ممنوع است.


Flag Counter
طراحی سایت