مکنون میامین

قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی كه استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار می كند مصوب 28/12/1365


 ماده 1 ـ كسانی كه عالماً لباسها و نشانه هایی كه علامت مشخصه گروههای ضد اسلام یا انقلاب است تولید كنند یا وارد كنند و یا بفروشند و یا در  ملاء عام و انظار عمومی از آنها استفاده نمایند مجرم شناخته می شوند و  البسه و اشیاء مذكور در حكم قاچاق محسوب می شود.
 تبصره ـ نشان های مذهبی اقلیتهای دینی رسمی برای پیروان این ادیان از شمول این قانون مستثنی است.
 ماده 2 ـ مجازات تعزیری تولیدكنندگان داخلی و واردكنندگان و فروشندگان و استفاده كنندگان  البسه و نشانهای مذكور در ماده 1 به شرح زیر خواهد  بود:
1 ـ تذكر و ارشاد.
2 ـ توبیخ و سرزنش.
3 ـ تهدید.
4 ـ تعطیل محل كسب به مدت سه ماه تا شش ماه در مورد فروشنده و جریمه نقدی از 500 هزار ریال تا یك میلیون ریال در مورد واردكننده و  تولیدكننده و 10 تا 20 ضربه شلاق یا جریمه نقدی از 20 تا 200 هزار ریال در مورد استفاده كننده.
5 ـ لغو پروانه كسب در مورد فروشنده و 20 تا 40 ضربه شلاق یا جریمه نقدی از 20 تا 200 هزار ریال در مورد استفاده كننده.
 دادگاه با توجه به شرایط و حالات مجرم دفعات و زمان و مكان وقوع جرم و دیگر مقتضیات، مجرم را به یكی از مجازاتهای مذكور محكوم می نماید.
 تبصره 1 ـ دادگاه، تولیدكننده را ملزم به تعطیل خط تولید مخصوص و انطباق آن با ضوابط اسلامی می نماید.()
 تبصره 2 ـ در صورتی كه مجرم كارمند دولت باشد علاوه بر یكی از مجازاتهای فوق به یكی از مجازاتهای زیر محكوم می شود:
1 ـ انفصال موقت تا دو سال.
2 ـ اخراج و انفصال از خدمات دولتی.
3 ـ  محرومیت استخدام به مدت پنج سال در كلیه وزارتخانه ها و شركتها و نهادها و ارگانهای دولتی و عمومی.
 ماده 3 ـ دستفروشانی كه به توزیع و فروش  البسه و نشانهای موضوع ماده 1 می پردازند مجرم شناخته می شوند و برای بار اول كالاهایی كه در  اختیار دارند ضبط و طبق بند  الف ماده 2 عمل می شود. در صورت تكرار جرم، بار اول دویست و پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال و دفعات بعد پانصد هزار  تا یك میلیون ریال جریمه خواهند شد.
 ماده 4 ـ كسانی كه در انظار عمومی وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان خلاف شرع و یا موجب ترویج فساد و یا هتك عفت عمومی باشد، توقیف و خارج از نوبت در دادگاه صالح محاكمه و حسب مورد به یكی از مجازاتهای مذكور در ماده 2 محكوم می گردند.()
 ماده 5 ـ فیلم و عكس و پوستر و چیزهایی كه شبیه آنها هستند موضوع ماده 104 قانون مجازات اسلامی معدوم خواهد شد.()
 تبصره 1 ـ وسائل ضبط و تكثیر نوار ( ویدئو، وسائل تكثیر نوار...) پس از پاك كردن صدا و تصاویر مبتذل () به عنوان جریمه ضبط می شود و توسط  دادستان در اختیار دولت قرار می گیرد تا مطابق آیین نامه ای كه به تصویب هیأت دولت می رسد در اختیار مراكز علمی و آموزشی و فرهنگی قرار گیرد.
 تبصره 2 ـ اشیاء موضوع این ماده كه مصارف علمی و آموزشی دارند، در صورتی كه توسط سازمانهای علمی و آموزشی رسمی كشور وارد یا تهیه  شوند و مورد استفاده قرار گیرند، از حكم این ماده مستثنی هستند.()
 ماده 6 ـ در كلیه مواردی كه به موجب این قانون تخلفات توسط شركتها و یا سازمانها و یا بنگاههایی صورت گرفته است كه دارای شخصیت  حقوقی می باشند، مدیرعامل یا مدیر مسؤول شخصیت حقوقی مجرم محسوب می شود. و به حبس از 1 سال تا 3 سال محكوم می شود.
در مورد  مؤسسات دولتی مدیر عامل یا مدیر مسؤول علاوه بر حبس از خدمت نیز منفصل می شود.
 تبصره ـ در صورتی كه چند نفر مشتركاً شركت یا سازمان و یا بنگاه و نظیر اینها را اداره نمایند، هر یك از آنها به مجازات فوق محكوم می گردد.
 ماده 7 ـ رسیدگی به جرائم موضوع این قانون در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی است.() و ()
 ماده 8 ـ آیین نامه اجرائی این قانون با پیشنهاد شورای عالی قضائی به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.()


Flag Counter
طراحی سایت