مکنون میامین

آیین نامه نحوه نظارت بر علائم، نشانه ها و تصاویر روی البسه و لوازم التحریر و كالاهای مشابه مصوب 11/11/1379 شورای عالی انقلاب فرهنگی


ماده 1 ـ  الف ـ جلوگیری از به كار گرفتن علائم، نشانه ها و تصاویری كه با فرهنگ اسلامی ـ ایرانی در تعارض است و بر  فرهنگ عمومی تأثیر منفی دارد.
ب ـ حفظ نمونه علامت و تصاویری كه به صورت های مختلف انتشار می یابد و در معرض فروش و استفاده عموم  قرار می گیرد و یا از طریق جرائد و رسانه ها تبلیغ می شود.
ج ـ تعیین مشخصات هرگونه طرح و تصویر قابل انتشار.
 د ـ حفظ حقوق طراحان گرافیك و نقاشان با توجه به قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان.
 هـ ـ تشویق به استفاده از نقوش ملهم از هنر ایرانی و اسلامی در كالاها.
 ماده 2ـ طرح ها و نقوش اعم از نمادها، خطوط و تصاویر و یا طرح های تركیبی باید مروج هنر و ارزش های اسلامی  و ملی و ترغیب نوآوری باشد. استفاده از طرح ها و نقوش و تصاویر روی البسه و لوازم التحریر و كالاهای مشابه  دیگر كه مغایر با ضوابط این آیین نامه نباشد، بلامانع است.
 ماده 3ـ طرح و نقشی كه آشكار و غیر آشكار دارای نكات و پیام هایی نظیر موارد زیر باشد ممنوع است.
 الف ـ اهانت به ادیان رسمی كشور و كتب آسمانی و مقدسات مذهبی.
ب ـ تبلیغ هرگونه مرام، مسلك و فرقه ای كه به موجب قوانین كشور غیر قانونی می باشد و یا به صورت جریان های  فكری  منحرف مطرح باشد.
ج ـ تصاویر، كلمات و موضوعات مغایر با فرهنگ عمومی جامعه اسلامی ایران.
 د ـ نقوش و تصاویر مغایر با اصول فرهنگ عمومی و بومی یا فرهنگ اسلامی ـ ایرانی.
 تبصره ـ شاخص ها و نحوه تشخیص و تعیین جریانهای فكری منحرف ( بند «ب») و تعیین اصول فرهنگ عمومی،  بومی و اسلامی ـ ایرانی ( بند « د») در آیین نامه اجرائی مشخص می شود.
 ماده 4 ـ تولیدكنندگان و واردكنندگان كالاهای مصرفی فوق الذكر ملزم به رعایت ضوابط و معیارهای مصوب شورای  نظارت بر علائم و نشانه ها و تصاویر روی البته و... هستند.
 ماده 5 ـ صدور مجوز برای كانون های مشاوره هنری به منظور ارائه مشاوره به تولید كنندگان و نظارت بر كار این كانون ها به عهده معاونت امور هنری است.
 ماده 6 ـ شورای نظارت بر علائم، نشانه ها و تصاویر روی البسه و... در معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد  اسلامی تشكیل و اعضاء آن به شرح ذیل است :
 الف ـ معاون امور هنری ( رئیس شورا)
ب ـ مدیر كل مركز هنرهای تجسمی.
ج ـ نماینده سازمان میراث فرهنگی.
 د ـ نماینده انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
 هـ ـ نماینده وزارت اطلاعات.
 و ـ دو نفر از كارشناسان برجسته هنرهای تجسمی به پیشنهاد معاون امور هنری و تصویب شورای فرهنگ عمومی.
 ز ـ یك نفر صاحب نظر در مسائل فرهنگی، تاریخی و دینی از سازمان تبلیغات اسلامی و با تصویب شورای فرهنگ  عمومی.
ح ـ یك نفر صاحب نظر در مسائل تربیتی از وزارت آموزش و پرورش با تصویب شورای فرهنگ عمومی.
 ط ـ كارشناس حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به پیشنهاد معاونت حقوقی.
ی ـ نماینده وزارت بازرگانی.
 تبصره 1ـ معاونت امور هنری می تواند دبیرخانه های مشورتی در استان هایی كه توانایی انجام این كار را دارند  تشكیل دهد. همچنین تعیین میزان و نحوه مشاركت استانها در چارچوب نظارتی، به عهده معاونت امور هنری است.
 تبصره 2ـ تصمیمات شورای نظارت با تأیید اكثریت اعضاء معتبر خواهد بود.
 ماده 7ـ دبیرخانه شورا موظف به ثبت و حمایت نقوش به كار گرفته در كالاهاست. همچنین طبق قانون باید از حقوق  مؤلفان و مصنفان حمایت شود.
 ماده 8ـ شورا می تواند در صورت لزوم از متخصصین و مطلعین امر برای شركت در جلسات شورا دعوت به عمل آورد. ضرورت امر و انتخاب فرد مورد نظر، با تأیید رئیس شورا خواهد بود.
 ماده 9ـ شورای نظارت دبیرخانه ای خواهد داشت كه وظائف آن فراهم آوردن مقدمات تشكیل جلسات و پی گیری  مصوبات و نظارت بر نحوه اجرای آنها است.
 ماده 10ـ شورا برای پی گیری امور و جرائم و تخلفات، یك واحد حقوقی به عنوان مدعی در دبیرخانه تشكیل می دهد.
 ماده 11ـ رسانه های گروهی بالاخص صدا و سیما و مطبوعات موظفند نسبت به تبلیغ و ترویج نقوش ملهم از  هنر ایرانی ـ اسلامی تلاش كنند.
 ماده 12ـ دستورالعمل های اجرائی و حدود اختیارات شورای نظارت در چارچوب این آیین نامه توسط معاونت امور  هنری تهیه و در شورای فرهنگ عمومی مورد تصویب قرار می گیرد


Flag Counter
طراحی سایت