مکنون میامین

مصوبه مورخ 26/7/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعزیرات امور گندم، آرد و نان و آیین نامه مربوطه


ماده واحده ـ اعمال تعزیرات حكومتی نسبت به متخلفین در مورد تخلفات مربوط به آرد و نان طبق روال سابق ادامه می یابد. و رسیدگی به این موارد  تا بررسی آیین نامه () مربوطه توسط مرجع مورد نظر مجمع، بر اساس آیین نامه فعلی خواهد بود.()
 تبصره ـ مسؤولین اجرای طرح موظفند برای جلوگیری از تخلفات دست اندركاران اجرای طرح و رسیدگی به شكایات از احكام و دست اندركاران اقدامات لازم را به عمل آورند.


Flag Counter
طراحی سایت