مکنون میامین

قانون تشدید مجازات جاعلین اسكناس و واردكنندگان، توزیع كنندگان و مصرف كنندگان اسكناس مجعول مصوب 29/1/1368 مجمع تشخیص مصلحت نظام


ماده واحده ـ هر كس اسكناس رایج داخلی را بالمباشره یا به واسطه جعل كند، یا با علم به جعلی بودن توزیع یا مصرف نماید، چنانچه عضو باند باشد و یا قصد مبارزه با نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد، به اعدام محكوم می شود. همچنین عامل عامد و عالم ورود اسكناس مجعول به  كشور به عنوان مفسد به اعدام محكوم می گردد مگر آن كه عضو باند نبوده و قصد مبارزه با نظام نداشته و در محكمه ثابت شود كه فریب خورده است.  مرتكبین در غیر از مواردی كه بر اساس ضوابط فوق به اعدام محكوم می شوند، مشمول مجازاتهای مقرر در ماده 21 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات)  مصوب 18/5/1362 خواهند بود.
 تبصره ـ در كلیه صور فوق علاوه بر مجازاتهای مذكور، معادل اموالی كه از راه جعل یا توزیع یا ورود یا مصرف به دست آمده است، از اموال مرتكب مصادره می شود.


Flag Counter
طراحی سایت