مکنون میامین

از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی


 ماده 85 ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود برای اشخاص حقیقی و حقوق كارت اقتصادی شامل شماره اقتصادی صادر و به  ازاء صدور هر كارت اقتصادی مبلغ پنج هزار (5000) ریال() از آنان دریافت و به حساب درآمد عمومی كشور واریز نماید.
 معادل صد درصد (100%) درآمد واریز شده فوق از محل اعتباری كه به همین منظور همه ساله در قانون بودجه كل كشور پیش بینی می شود در اختیار  وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار خواهد گرفت تا جهت انجام هزینه های مربوط به صدور كارت اقتصادی به مصرف برساند.
 كلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی كه حسب اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف به اخذ شماره اقتصادی می شوند، مكلفند بر اساس  دستورالعملی كه توسط وزارت مزبور تهیه و ابلاغ می گردد، برای انجام كلیه معاملات خود صورت حساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورت حساب ها و فرم ها و اوراق مالی مربوط درج نمایند.
 عدم صدور صورت حساب و یا عدم درج شماره اقتصادی و همچنین عدم رعایت دستورالعمل های صادره از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی  علاوه بر بی اعتباری دفاتر مربوط، مشمول جرائمی به شرح زیر خواهد بود:
 ـ برای بار اول، جریمه ای معادل دو برابر مبلغ مورد معامله.
 ـ برای بار دوم، تعطیل محل كسب یا توقف فعالیت حسب مورد به مدت سه ماه.
 ـ برای بار سوم، حبس تعزیری از سه ماه() تا شش ماه برای شخص متخلف و در مورد اشخاص حقوقی برای مدیر یا مدیران مسؤول ذی ربط.
 تعقیب و اقامه دعوی علیه متخلفین نزد مراجع قضائی منوط به شكایت وزارت امور اقتصادی و دارایی است.()
تبصره (الحاقی 27/11/1380) ـ مبلغ مذكور در این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران قابل افزایش است.


Flag Counter
طراحی سایت