مکنون میامین

از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387


ماده19ـ مؤدیان مكلفند در قبال عرضه كالا یا خدمات موضوع این قانون، صورتحسابی با رعایت قانون نظام صنفی و حاوی مشخصات متعاملین و مورد معامله به ترتیبی كه توسط سازمان امور مالیاتی كشور تعیین و اعلام می شود، صادر و مالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمایند. در مواردی كه از ماشین های فروش استفاده می شود، نوار ماشین جایگزین صورتحساب خواهدشد.
تبصره ـ كالاهای مشمول مالیات كه بدون رعایت مقررات و ضوابط این قانون عرضه گردد، علاوه بر جرائم متعلق و سایر مقررات مربوط موضوع این قانون، كالای قاچاق محسوب و مشمول قوانین و مقررات مربوط می شود.


Flag Counter
طراحی سایت