مکنون میامین

آیین نامه اجرائی تبصره (3) ماده (1) و بند (ج) تبصره (2) ماده(2) «قانون تنظیم بازار غیرمتشكل پولی ـ مصوب1383» مصوب 3/5/1386 هیأت وزیران


ماده 1ـ  واژه ها و اصطلاحات مورد استفاده در این آیین نامه در معانی مشروح مربوط به كار می روند:
الف ـ قانون: قانون تنظیم بازار غیرمتشكل پولی ـ مصوب 1383ـ .
ب ـ بانك مركزی: بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران.
ج ـ اشخاص: اشخاص حقیقی یا حقوقی كه تحت هر عنوان به یك یا تعدادی از عملیات بانكی به عنوان فعالیت اصلی و یا یكی از رشته فعالیتهای خود مبادرت می كنند.
د ـ عملیات بانكی: اشتغال به امر واسطه گری بین عرضه كنندگان و متقاضیان وجوه و اعتبار به  صورت دریافت انواع وجوه، سپرده، ودیعه و موارد مشابه تحت هر عنوان و اعطاء اعتبار و سایر تسهیلات در قالب عقود اسلامی و سایر خدمات و صدور كارتهای الكترونیكی پرداخت و اعتباری می باشد.
ه‍ـ مجوز تأسیس: مجوز كتبی بانك مركزی جهت انجام مراحل مقدماتی مربوط به ثبت شركت یا مؤسسه در مراجع قانونی است.
و ـ مجوز فعالیت: موافقت نامه نهایی بانك مركزی كه فعالیت قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی با صدور آن آغاز می شود.
ماده 2ـ اشتغال به عملیات بانكی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی صرفاً با اخذ مجوز فعالیت از بانك مركزی و در چارچوب قوانین، آیین نامه ها و مصوبات هیأت  وزیران و سایر مقررات و دستورالعمل های مربوط امكان پذیر است.
تبصره ـ صندوقهای قرض الحسنه كه صرفاً مبادرت به دریافت و اعطاء تسهیلات قرض الحسنه می نمایند مشمول مقررات این آیین نامه نمی باشند.
ماده 3ـ اشخاص حقیقی و حقوقی صرفاً مجاز به انجام عملیات بانكی در محدوده مجوز صادر شده توسط بانك مركزی می باشند.
ماده 4ـ اشخاص متقاضی تأسیس هرگونه شركت یا مؤسسه موضوع این آیین نامه باید دارای شرایط زیر باشند:
1ـ صلاحیت عمومی اخلاقی و حسن شهرت.
2ـ تجربه و دانش لازم.
3ـ سرمایه لازم برای انجام كار.
4ـ ارائه گواهی عدم سوء پیشینه مؤثر كیفری.
تبصره ـ چگونگی تطبیق شرایط یاد شده تابع دستورالعملی خواهدبود كه توسط بانك مركزی تنظیم و اعلام می گردد.
ماده 5 ـ مراجع ثبت فعالیت اشخاص موضوع این آیین نامه موظفند در چارچوب مقررات این آیین نامه و سایر قوانین مربوط، قبل از ثبت فعالیت، مجوز تأسیس صادره توسط بانك مركزی را از متقاضیان مطالبه كنند و چنانچه بدون مجوز مذكور ثبت شوند حق هیچگونه فعالیت موضوع این آیین نامه را نخواهندداشت.
ماده 6 ـ بانك مركزی پس از بررسی درخواست متقاضیان و احراز شرایط تعیین شده ظرف مدت سه ماه نسبت به صدور مجوز تأسیس و یا مجوز فعالیت اقدام می كند.
تبصره 1ـ اشخاص مكلفند اساسنامه و تغییرات بعدی آن را بلافاصله به تأیید بانك مركزی برسانند.
تبصره 2 ـ مجوز تأسیس اشخاص موضوع این آیین نامه صرفاً به منظور انجام مراحل مربوط به امور ثبتی صادر می شود و شروع به فعالیت اشخاص مشروط به كسب مجوز فعالیت از بانك مركزی می باشد.
ماده 7ـ اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند فعالیتهای خود را در چارچوب مقررات احتیاطی مندرج در قوانین و مقررات مربوط و نسبتهای مالی اعلام شده توسط بانك مركزی انجام دهند.
ماده 8 ـ متقاضیان ارتقاء فعالیت به سطوح بالاتر فعالیتهای بانكی در بازار پول، موظفند با ارائه مستندات و دلائل توجیهی، مجوز لازم را از بانك مركزی اخذ نمایند.
ماده 9ـ اشخاص موضوع این آیین نامه كه قصد تبدیل فعالیت به سطوح دیگر را داشته باشند موظفند به همراه ارسال دلائل توجیهی، برنامه كاری دوره انتقالی را به بانك مركزی اعلام نمایند و پس از اخذ مجوز لازم فعالیتهای جدید را شروع نمایند.
ماده 10ـ اشخاص موظفند در اساسنامه مؤسسه یا شركت خود نظارت بانك مركزی را پیش بینی و زمینه های آن را فراهم سازند در هر حال ذكر نشدن موضوع، مانع اقدامات بانك مركزی نخواهدبود.
ماده 11ـ اشخاص موظفند كلیه آمار و اطلاعات مرتبط با نوع فعالیت موضوع این آیین نامه را به درخواست بانك مركزی به آن بانك ارسال نمایند.
تبصره ـ در صورتی كه اطلاعات درخواستی، اطلاعات طبقه بندی شده باشد رعایت مقررات مربوط الزامی است.
ماده 12ـ بانك مركزی می تواند در هر زمان كه تشخیص دهد، بازرسان خود را برای رسیدگی به حسابها و نحوه فعالیت اشخاص اعزام نماید، اشخاص باید كلیه اسناد، مدارك و دفاتر خود را برای انجام اینگونه رسیدگی ها ارائه نموده و امكان رسیدگی جامع و كافی را برای بازرسان اعزامی فراهم  كنند.
ماده13ـ بانك مركزی موظف است بر فعالیت اشخاص موضوع این آیین نامه از حیث رعایت قوانین، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه های مربوط و همچنین انطباق عملكرد آنان با اساسنامه مصوب نظارت و موارد تخطی از مقررات یادشده و اساسنامه را كتباً به شخص متخلف اعلام نماید.
تبصره ـ اشخاص و دارنده مجـوز فعـالیت حقیـقی مكلفند ظرف یك ماه نسبـت به انطباق عملكرد با مقررات و اساسنامه اقدام نمایند.
ماده14ـ بانك مركزی در صورت تخلف اشخاص موضوع این آیین نامه از قوانین و مقررات و مفاد اساسنامه و یا دستورات بانك مركزی، می تواند متخلف را به طور  موقت یا دائم از انجام برخی از عملیات پولی و بانكی محروم نماید.
ماده15ـ بانك مركزی می تواند مجوز اشخاصی را كه پس از دریافت اخطار نسبت به رفع موارد تخلف اقدام ننمایند و به عملیات پولی و بانكی كه توسط آن بانك از انجام آن ممنوع شده اند ادامه دهند، همچنین در مواردی كه مدیران یا دارندگان مجوز مؤسسه صلاحیتهای ذكر شده در ماده (4) این آیین نامه را از دست داده و در مدت قانونی نسبت به تعیین جایگزین اقدام نكرده باشند، لغو كند.
تبصره ـ بانك مركزی می تواند چنانچه اقدامات اشخاص موضوع این آیین نامه را بر خلاف قوانین و مقررات و یا سیاستهای پولی تشخیص دهد در صورت ضرورت و برای جلوگیری از صدمه به نظام پولی و بانكی كشور و با موافقت رئیس كل بانك مركزی فعالیت آنها را تعلیق  نماید.
دستورالعمل اجرائی ماده (16) و (17) با رعایت مقررات و فصل سوم قانون پولی و بانكی كشور ـ مصوب 1351ـ توسط بانك مركزی اعلام خواهد شد.
ماده16ـ در صورتی كه بانك مركزی تمام یا بخشی از فعالیت یك شخص حقیقی یا حقوقی را مصداق انجام عملیات پولی و بانكی در چارچوب این آیین نامه بدون مجوز تشخیص دهد نسبت به توقف فعالیتهای آنان اقدام می كند.
تبصره1ـ تشخیص عملیات بانكی و تعیین مصادیق آن بر اساس قانون و قانون پولی و بانكی كشور ـ مصوب 1351ـ و قانون عملیات بانكی بدون ربا ـ مصوب 1362ـ و مقررات این آیین نامه بر عهده بانك مركزی است.
تبصره2ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف به همه گونه همكاری با بانك مركزی می باشد.
ماده17ـ نحوه تنظیم صورتهای مالی اشخاص حقیقی و حقوقی، در چارچوب استانداردهای اعلام شده به وسیله مراجع مربوط توسط بانك مركزی تعیین و اعلام می شود.
ماده18ـ صورتهای مالی پایان دوره اشخاص در صورت نیاز توسط حسابرسان مورد اعتماد بانك مركزی كه از بین مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابرسان رسمی تعیین و اعلام می شوند مورد بررسی و اظهارنظر قرار می گیرد.
ماده19ـ اشخاص موظفند، در مواقعی كه سرمایه شركت از حداقل مقرر در ضوابط مصوب كمتر شود و یا به تشخیص بانك مركزی وضعیت سرمایه شخص از نظر استمرار در زیان دهی، در مخاطره باشد نسبت به افزایش سرمایه با رعایت مقررات قانون مربوط اقدام كنند.
ماده20 ـ مدیران مسؤول و همچنین اركان صالح هر شخص حقوقی سپرده پذیر، وكیل سپرده گذاران بوده و موظفند در به كارگیری سپرده ها بهترین طرحها، با كمترین مخاطرات را برای اعطاء تسهیلات انتخاب نمایند و همواره از تمهیدات لازم برای حفظ سلامت مالی مؤسسه استفاده نمایند. همچنین اعضاء مذكور در خصوص عدم رعایت منافع سرمایه گذاران و یا به مخاطره انداختن اصل و سود سپرده ها در مقابل سپرده گذاران، سهامداران و بانك مركزی مسؤولیت دارند.
ماده21 ـ در موارد تعلیق و توقف، فعالیت و ورشكستگی اشخاص مطابق قوانین و مقررات جاری و دستورالعمل های بانك مركزی عمل می شود و در مورد تصفیه و همچنین انحلال اشـخاص حقوقی علاوه بر ضـوابط یاد شده مقررات فصل سوم قانون پولی و بانكی ـ مصوب 1351 ـ نیز رعایت می شود.
ماده22 ـ مسؤولیت مدیران و سهامداران عمده، تابع قوانین و مقررات مربوط مانند قانون تجارت ـ مصوب 1311 و اصلاحات بعدی آن ـ و قانون پولی و بانكی كشور ـ مصوب 1351ـ می باشد.
ماده23 ـ دستورالعمل های اجرائی مقررات این آیین نامه توسط بانك مركزی قابل ابلاغ خواهدبود. عدم ابلاغ دستورالعمل های یادشده مانع از اجرای قانون و مقررات این آیین نامه نخواهدبود.


Flag Counter
طراحی سایت