مکنون میامین

آیین نامه اجرائی قانون تنظیم بازار غیرمتشكل پولی مصوب 20/4/1386 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی


ماده 1 ـ واژه ها و اصطلاحات مورد استفاده در این آیین نامه در معانی مشروح مربوط به كار می روند:
الف ـ قانون: قانون تنظیم بازار غیر متشكل پولی ـ مصوب 1383 ـ .
ب ـ بانك مركزی: بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران.
ج ـ نیروی انتظامی: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
د ـ اشخاص: اشخاص حقیقی یا حقوقی كه تحت هر عنوان به یك یا تعدادی از عملیات بانكی به عنوان فعالیت اصلی و یا یكی از رشته فعالیت های خود مبادرت می كنند.
ه‍ـ عملیات بانكی: اشتغال به امر واسطه گری بین عرضه كنندگان و متقاضیان وجوه و اعتبار به صورت دریافت انواع وجوه، سپرده، ودیعه و مشابه آن تحت هر عنوان و اعطاء اعتبار و سایر تسهیلات در قالب عقود اسلامی و صدور كارت های الكترونیكی پرداخت و كارت های اعتباری می باشد.
و ـ قبول سپرده: دریافت هرگونه وجه به ریال یا  ارز توسط اشخاص به نحوی كه برداشت تمام یا قسمتی از مانده آن عندالمطالبه یا حسب توافق طرفین توسط صاحب سپرده یا نماینده معرفی شده وی و یا پرداخت به شخص ثالث به دستور وی امكان پذیر باشد. این امر می تواند با احتساب سود یا امتیازات خاص و یا بدون آنها با رعایت قانون عملیات بانكداری بدون ربا ـ مصوب1362ـ صورت پذیرد و پرداخت به صاحب یا صاحبان سپرده با مراجعه حضوری یا بهره گیری از خدمات كارت های پرداخت و ابزارهای الكترونیكی انجام شود.
ز ـ ودیعه: عقدی است كه به موجب آن یك نفر مال خود را به دیگری می دهد كه عین آن را به طور مجانی نگهداری كند.
ح ـ اعطاء تسهیلات: پرداخت هر گونه وجه در قالب تنزیل اسناد و هرگونه اوراق بهادار، مساعده، وام، اعتبار، تسهیلات مالی به اشخاص تحت هر عنوان و به هر شكل بابت تأمین نیاز نقدینگی متقاضیان، خرید اموال منقول و غیرمنقول و فروش یا اجاره اموال به آنان طبق مقررات این آیین نامه و موارد مشابه به نحوی كه بازپرداخت به صورت وجه نقد یا با استفاده از سایر ابزار پرداخت به طور قسطی یا یكجا صورت پذیرد.
تبصره ـ هرگونه عملیات تجاری مانند خرید و فروش اموال به جز تأمین نیازهای اداری و یا جهت اعطاء تسهیلات به مشتریان در قالب عقود اسلامی ممنوع می باشد.
ماده 2ـ اشتغال به عملیات بانكی توسط اشخاص تحت هر عنوان و تأسیس و ثبت هرگونه تشكل برای انجام عملیات بانكی، بدون دریافت مجوز از بانك مركزی ممنوع است.
تبصره 1ـ بانك ها،  مؤسسات اعتباری غیربانكی پس از اخذ مجوز از بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و صندوق هایی كه قبلاً به موجب قوانین خاص تأسیس شده اند، به موجب مفاد همان قوانین ادامه فعالیت خواهند داد ولی باید عملیات بانكی خود را با ضوابط مصوب شورای پول و اعتبار تطبیق دهند.
تبصره 2ـ صندوق های قرض الحسنه كه صرفاً مبادرت به دریافت و اعطاء قرض الحسنه می نمایند مشمول مقررات این آیین نامه نبوده و مشمول آیین نامه خاص خود می باشند.
ماده 3ـ وجوهی كه تولیدكنندگان كالا یا ارائه دهندگان خدمات بابت پیش فروش محصولات تولیدی خود از متقاضیان دریافت می كنند، مشروط بر این كه نهایتاً به خرید كالا یا خدمت با تخفیف یا بدون تخفیف مورد نظر ختم شود، از شمول مفاد این آیین نامه مستثنی می باشد و تابع آیین نامه ای خواهد بود كه توسط وزارت بازرگانی و بانك مركزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 4ـ تشخیص عملیات بانكی و تعیین مصادیق آن بر اساس قانون و قانون پولی و بانكی كشور ـ مصوب1351ـ و قانون عملیات بانكی بدون ربا ـ مصوب1362ـ و مقررات این آیین نامه بر عهده بانك مركزی است.
ماده 5 ـ اشخاص موضوع تبصره (2) ماده (1) قانون موظفند حداكثر ظرف یك ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این آیین نامه كه به وسیله بانك مركزی اعلام خواهد شد، وضعیت خود را با ضوابط این آیین نامه تطبیق دهند.
ماده 6 ـ بانك مركزی موظف است تقاضاهای رسیده را جهت اخذ مجوز بررسی و نتیجه را حداكثر ظرف سه ماه از تاریخ دریافت تقاضا، به متقاضی اعلام كند.
ماده 7ـ فعالیت اشخاصی كه با لحاظ ماده (5) بدون مجوز به انجام عملیات بانكی مبادرت ورزند، با اعلام بانك مركزی، توسط نیروی انتظامی متوقف خواهد شد.
ماده 8 ـ كلیه دستگاههای اجرائی از جمله نیروی انتظامی، چنانچه در اجرای وظائف قانونی خود با مؤسساتی كه تحت عناوین بانك، مؤسسه اعتباری، لیزینگ، مؤسسه مالی و اعتباری، صندوق قرض الحسنه، تعاونی اعتبار، صرافی و یا عناوین مشابه فعالیت می نمایند، مواجه شوند، مكلفند اطلاعات مربوط به آن را به بانك مركزی اعلام كنند.
ماده 9 ـ مسؤولیت نظارت بر فعالیت اشخاص موضوع این آیین نامه درحدود قانون و قانون پولی و بانكی كشور ـ مصوب1351 ـ و قانون عملیات بانكداری بدون ربا ـ مصوب1362ـ برعهده بانك مركزی است. اشخاص مذكور مكلفند همكاری لازم را با بازرسان آن بانك به عمل آورند و آمار و اطلاعات مورد نیاز بانك مركزی را به نحوی كه آن بانك تعیین می كند، ارائه نمایند.
تبصره ـ در صورتی كه اطلاعات درخواست شده، اطلاعات طبقه بندی شده باشد رعایت مقررات مربوط الزامی است و در هر صورت رعایت مقررات مربوط به حفظ اسرار حرفه ای مشتریان توسط بانك مركزی الزامی است.
ماده10 ـ نحوه ساماندهی و شرایط ارتقاء اشخاص موضوع این آیین نامه مطابق با آیین نامه موضوع بند « ج» تبصره (2) ماده (2) قانون خواهد بود.
ماده11 ـ مسؤولیت حُسن  اجرای این آیین نامه با بانك مركزی است و نیروی انتظامی موظف است همكاری لازم را با بانك یادشده به عمل آورد.


Flag Counter
طراحی سایت