مکنون میامین

تصویبنامه در خصوص الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه مادرید در مورد جلوگیری از نصب نشانه های منبع غیرواقعی یا گمراه كننده بركالا مصوب 19/11/1382 هیأت وزیران


هیأت وزیران در جلسه مورخ  19/11/1382بنا به پیشنهاد شماره 4655/02/111 مورخ 19/8/1382 وزارت دادگستری و به استناد ماده واحده قانون اجازه الحاق دولت ایران به اتحادیه عمومی بین المللی معروف به پاریس برای حمایت از مالكیت صنعتی و تجارتی و كشاورزی ـ مصوب1337ـ  تصویب نمود:
به منظور حمایت  بین المللی از محصولات و تولیدات سنتی داخلی كه به دلیل انتساب آنها به یك منطقه یا محل جغرافیایی خاص شهرت دارند و نیز مقابله با سوء استفاده از اسامی مبداء آنها توسط خارجیان و ضمن تأكید بر رعایت قوانین و مقررات داخلی مربوط به صادرات و واردات، الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه مادرید در مورد جلوگیری از  نصب نشانه های منبع غیرواقعی یا گمراه كننده بر كالا مورخ 25 فروردین1270 هجری شمسی برابر با 14 آوریل 1891 (به شرح پیوست) تصویب و به وزارت دادگستری اجازه داده می شود، ضمن انجام تشریفات الحاق، اسناد مربوط را مبادله و امضاء نماید.
موافقتنامه مادرید در مورد جلوگیری از نصب نشانه های منبع غیرواقعی یا گمراه كننده بركالا مورخ 25 فروردین1270 (14 آوریل1891)
«سند تجدیدنظرشده در واشنگتن به تاریخ 12 خرداد 1290 (2ژوئن1911)، در لاهه به تاریخ 15 آبان ماه 1304 (6 نوامبر1925)، در لندن به تاریخ 12 خرداد1313 (2 ژوئن1934) و در لیسبون به تاریخ 9 آبان 1337 (31 اكتبر1958)»
ماده (1)
 (1) كلیه كالاهای حاوی نشانه غیرواقعی یا گمراه كننده كه با آن نشانه، یكی از كشورهایی كه این موافقتنامه در مورد آنها اعمال می شود، یا محلی كه در آن كشورها واقع است، به صورت مستقیم  یا غیرمستقیم به عنوان كشور یا محل مبداء معرفی شده است، هنگام ورود به هریك از كشورهای مذكور توقیف خواهند شد.
 (2) توقیف در كشوری كه در آن كشور نشانه غیرواقعی یا گمراه كننده منبع به كاررفته یا كالاهای حاوی نشانه غیرواقعی یا گمراه كننده به آن واردشده است، نیز انجام خواهد شد.
 (3) اگر قوانین یك كشور، اجازه توقیف در زمان ورود را ندهد، به جای توقیف، ورود كالاهای مذكور ممنوع خواهد شد.
 (4) اگر قوانین یك كشور، اجازه توقیف در زمان ورود، ممنوعیت ورود یا توقیف در داخل كشور را ندهد، در این صورت تا زمانی كه قوانین مربوط بر این اساس اصلاح شوند، اقدامات و راههای جبرانی كه در این موارد به موجب قوانین كشور مزبور در دسترس اتباع آن قراردارند، جایگزین تدابیر مزبور می گردند.
 (5) در صورت عدم وجود ضمانت اجرائی خاص برای تضمین جلوگیری از نصب نشانه های منبع غیرواقعی یا گمراه كننده، ضمانتهای اجرائی مقرر در مقررات مربوط مندرج در قوانین راجع به علائم یا اسامی تجاری اعمال خواهد شد.
ماده (2)
 (1) توقیف، به درخواست مقامات گمركی انجام خواهد شد كه آنها نیز مراتب را سریعاً به طرف ذی نفع، اعم از حقیقی یا حقوقی اطلاع خواهندداد تا وی در صورت تمایل بتواند اقدامات لازم  در ارتباط با توقیف انجام شده، به عنوان  اقدام احتیاطی انجام دهد. با این حال، دادستان یا هر مقام صالح دیگری می تواند به اعتبار سمت خود یا بنا به درخواست طرف زیان دیده، تقاضای توقیف را نماید؛ در این صورت تشریفات مربوط مسیر عادی خود را طی خواهدكرد.
 (2) در صورتی كه كالا درحال عبور (ترانزیت) باشد مقامات ملزم به توقیف آن نخواهند بود.
ماده (3)
این مقررات مانع از درج نام یا نشانی فروشنده بر كالاهایی كه مبداء آن غیر از كشوری است كه فروش در آنجا صورت می گیرد، نخواهد شد؛ ولی در این گونه موارد مشخصات دقیق كشور یا محل ساخت یا تولید كالا باید با حروف واضح یا هر نشانه دیگری كه برای جلوگیری از هر گونه اشتباه در تعیین منبع واقعی كالا كفایت كند، در كنار نام یا نشانی مذكور درج شود.
ماده (3) مكرر
كشورهایی كه این موافقتنامه در مورد آنها اعمال می شود تعهد می كنند در رابطه با فروش یا نمایش یا عرضه برای فروش هر كالایی، استفاده از كلیه نشانه ها را در تبلیغات، به صورتی كه عموم را نسبت به منبع كالا فریب دهد و در تابلوها، آگهی ها، صورتحسابها، فهرست مشروبات، نامه ها یا اوراق تجاری یا هرگونه مكاتبات بازرگانی دیگر درج گردند، نیز ممنوع سازند.
ماده (4)
 دادگاههای هركشور تصمیم خواهندگرفت كه چه نوع نشانه هایی به خاطر خصوصیات عام آنها، مشمول مقررات این موافقتنامه نمی شوند. با این حال، نشانه های منطقه ای درباره منبع فرآورده های درخت تاك از قید و شرط مذكور در این ماده مستثنی هستند.
ماده (5)
 (1) كشورهای عضو اتحادیه حمایت از مالكیت صنعتی كه به این موافقتنامه ملحق نشده اند، می توانند بنا به درخواست خود طبق روش پیش بینی شده در ماده (16) كنوانسیون عمومی، به این موافقتنامه ملحق شوند.
 (2) مقررات مواد (16) مكرر و (17) مكرر كنوانسیون عمومی، در مورد این موافقتنامه اعمال خواهد شد.
ماده (6)
 (1) این سند به تصویب خواهدرسید و اسناد تصویب حداكثر تا تاریخ 11 اردیبهشت1342 (اول مه1963) در برن تودیع خواهد شد این سند یك ماه پس از تاریخ مزبور، میان كشورهایی كه این  سند به نام آنها تصویب شده است لازم الاجراء خواهد شد. با این حال، اگر قبل از آن تاریخ، این سند حداقل به نام (6) كشور، تصویب شده باشد، یك ماه پس از اینكه دولت كنفدراسیون سوئیس مراتب تودیع ششمین تصویب را به اطلاع كشورهای تصویب كننده رساند، میان كشورهای مزبور و در مورد كشورهایی كه متعاقباً این سند به نام آنها تصویب شده باشد یك ماه پس از ابلاغ هر تصویب، لازم الاجراء خواهد شد.
 (2) كشورهایی كه اسناد تصویب به نام آنها ظرف مهلت مقرر در بند فوق تودیع نشده باشد، می توانند طبق شرایط مندرج در ماده (16) كنوانسیون عمومی به این سند ملحق شوند.
 (3) این سند،  در خصوص روابط میان كشورهای مشمول آن، جایگزین موافقتنامه منعقد شده در مادرید به تاریخ 25 فروردین1270 (14 آوریل1891) و اسناد ناشی از تجدیدنظرهای بعدی خواهد شد.
 (4) در خصوص كشورهایی كه این سند در مورد آنها اعمال نمی شود، ولی مشمول موافقتنامه مادرید كه در سال1313 (1934) در لندن تجدیدنظرشده است، می باشند،  موافقتنامه اخیرالذكر مجريٰ خواهدبود.
 (5)  به همین ترتیب، در خصوص كشورهایی كه این سند و موافقتنامه مادرید كه در لندن تجدیدنظرشده است، در مورد آنها اعمال نمی شود، موافقتنامه مادرید كه در لاهه در سال1304(1925) تجدیدنظر شده  است مجريٰ خواهدبود.
 (6) به همین ترتیب، در خصوص كشورهایی كه این سند، موافقتنامه مادرید كه در لندن تجدیدنظرشده و موافقتنامه مادرید كه در لاهه تجدیدنظر شده است  در مورد آنها اعمال نمی شود، موافقتنامه مادرید كه در سال1290 (1911) در واشنگتن تجدیدنظرشده است، مجريٰ خواهدبود.


Flag Counter
طراحی سایت