مکنون میامین

از آیین نامه روان سازی و سلامت ترانزیت خارجی كالا از كشور مصوب 7/7/1388 وزیران عضو كارگروه ساماندهی، هماهنگی و توسعه و تشویق امر خدمات عبور كالا از كشور (ترانزیت)


ماده 1 ـ تـرانزیت خارجی كالا صرفاً مشمول تعریف مذكور در ماده (1) قانون حمل و نقل و عبور كالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1374ـ می باشد.
ماده 2 ـ كامیونهای حامل كالاهای ترانزیتی پس از انجام تشریفات گمركی و بارگیری و قبل از خروج از گمرك مربوط باید مبادرت به دریافت پروانه تردد از نمایندگان سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نمایند.
تبصره 1ـ زمان سفر بر اساس هر شبانه روز پانصد كیلومتر محاسبه و در پروانه تردد قید می  گردد.
تبصره 2 ـ زمان سفر كامیونهای حامل كالاهای  ترافیكی تابع ضوابط خاص خود می باشد.
ماده 7 ـ در صورت عدم رعایت مسیر توسط رانندگان مربوط، علاوه بر جریمه راننـدگی مقرر، متـخلفان توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای از یك ماه تا یـك سال از فعالیت در امر حـمل و نقل بیـن المللی و حمل كالاهای تـرانزیـتی محروم می گردند.
ماده 8 ـ فك پلمب و بازرسی كامیونهای حامل محمولات ترانزیتی جز در موارد مقرر در ماده (19) آیین نامه اجرائی قانون حمل و نقل و عبور كالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران ممنوع می باشد.
ماده 14 ـ مـصادیق قاچاق كالای ترانزیت خـارجی بر اساس قانون امور گـمركی و قانون حمل و نقل و عبور كالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل می باشد:
الف ـ خارج نكردن كالای ترانزیت خارجی به استناد اسناد خلاف واقع مبنی بر خروج كالا.
ب ـ تعویض كالای ترانزیتی، كسر آن یا اضافه نمودن به آن.
ج ـ خـارج نكردن كالای ترانزیتی از كشور كه ورود یا صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط باشد ظرف مهلت مقرر جز در مواردی كه ثابت شود در عدم خروج سوء نیتی نبوده است.
د (اصلاحی 25/9/1388) ـ تخلف موضوع تبصره (2) الحاقی ماده (36) آیین نامه اجرائی قانون حمل و نقل و عبور كالای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب نامه شماره 138548/ت42953 ك مورخ 12/7/1388 و نیز اظهار خلاف موضوع تبصره (3) الحاقی ماده یاد شده.
ه‍ ـ خروج كالای ترانزیتی بدون اظهار و انجام تشریفات گمركی از اماكن گمركی یا اقدام به بارگیری آن در نقاط مجاز قبل از انجام تشریفات گمركی مقرر در فصول اول، دوم و سوم از قسمت دوم آیین نامه اجرائی قانون امورگمركی.
تبصره ـ چنانچه محموله ترانزیتی سرقت شود و ترانزیت كننده به تشخیص مراجع ذی صلاح قضائی مباشرت یا دخالتی در آن نداشته باشد، موضوع قاچاق محسوب نمی گردد و پس از كشف كالای سرقت شده، بلافاصله برای ادامه ترانزیت به ترانزیت كننده تحویل داده می شود و در صورت عدم كشف كالا، نسبت به اخذ حقوق ورودی آن اقدام می شود.
ماده 15ـ رانندگانی كه مبادرت به حمل كالای ترانزیتی می نمایند، چنانچه شخصاً یا با مشاركت صاحبان كالا و یا اشخاص ثالث مبادرت به قاچاق كالای مربوط نمایند و یا در اثر سهل انگاری آنها كالا سرقت و یا حیف و میل شود، منوط به احراز تخلف وی در مراجع ذی صلاح، علاوه بر مجازاتهای مقرر در قانون مربوط از یك تا پنج سال بر حسب نظر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای از فعالیت در امر حمل و نقل بین المللی و حمل كالاهای ترانزیتی محروم می گردند.
ماده 16ـ در مواردی كه شركت حمل و نقل ترانزیت كننده با تشخیص مراجع قضائی در امر قاچاق یا تخلف دخالتی نداشته باشد از هرگونه محدودیت یا پرداخت جریمه مبرّاء می باشد، ولی چنانچه برحسب رأی نهایی مراجع قضائی محكوم گردد، علاوه بر مجازاتهای مقرر در قانون مربوط بر حسب نظر كمیسیون مربوط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای از فعالیت در امر حمل و نقل بین المللی و حمل و نقل كالاهای ترانزیتی به صورت موقت یا دائم محروم می گردند.


Flag Counter
طراحی سایت