مکنون میامین

از قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1/9/1384


ماده 46 ـ اشخاص زیر به حبس تعزیری از سه ماه() تا یك سال یا به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محكوم خواهند شد.
1ـ هر شخصی كه اطلاعات نهانی مربوط به اوراق بهادار موضوع این قانون را كه حسب وظیفه در اختیار وی قرار گرفته به نحوی از انحاء به ضرر دیگران یا به نفع خود یا به نفع اشخاصی كه از طرف آنها به هر عنوان نمایندگی داشته باشد، قبل از انتشار عمومی، مورد استفاده قرار دهد و یا موجبات افشاء و انتشار آنها را در غیر موارد مقرر فراهم نماید.
2ـ هر شخصی كه با استفاده از اطلاعات نهانی به معاملات اوراق بهادار مبادرت نماید.
3ـ هر شخصی كه اقدامات وی نوعاً منجر به ایجاد ظاهری گمراه كننده از روند معاملات اوراق بهادار یا ایجاد قیمت های كاذب و یا اغواء اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود.
4ـ هر شخصی كه بدون رعایت مقررات این قانون اقدام به انتشار آگهی یا اعلامیه پذیره نویسی به منظور عرضه عمومی اوراق بهادار نماید.
تبصره 1ـ اشخـاص زیـر بـه عنـوان اشخـاص دارای اطلاعات نهانی شركت شناخته می شوند:
الف ـ مدیران شركت شامل اعضاء هیأت مدیره، هیأت عامل، مدیرعامل و معاونان آنان.
ب ـ بازرسان، مشاوران، حسابداران، حسابرسان و وكلای شركت.
ج ـ سهامدارانی كه به تنهایی و یا به همراه افراد تحت تكفل خود، بیش از ده درصد (10%) سهام شركت را در اختیار دارند یا نمایندگان آنان.
د ـ مدیرعامل و اعضاء هیأت مدیره و مدیران ذی ربط یا نمایندگان شركتهای مادر (هُلدینگ) كه مالك حداقل ده  درصد (10%) سهام یا دارای حداقل یك عضو در هیأت مدیره شركت سرمایه پذیر باشند.
ه‍ـ سایر اشخاصی كه با توجه به وظائف، اختیارات و یا موقعیت خود به اطلاعات نهانی دسترسی دارند.
تبصره 2ـ اشخاص موضوع تبصره (1) این ماده موظفند آن بخش از معاملات اوراق بهادار خود را كه مبتنی بر اطلاعات نهانی نباشد، ظرف پانزده روز پس از انجام معامله، به سازمان و بورس مربوط گزارش كنند.
ماده 47ـ اشخاصی كه اطلاعات خلاف واقع یا مستندات جعلی را به سازمان و یا بورس ارائه نمایند یا تصدیق كنند و یا اطلاعات، اسناد و یا مدارك جعلی را در تهیه گزارشهای موضوع این قانون مورد استفاده قرار دهند، حسب مورد به  مجازات های مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375 محكوم خواهند شد.
ماده 48 ـ كارگزار، كارگزار/ معامله گر، بازارگردان و مشاور سرمایه گذاری كه اسرار اشخاصی را كه بر حسب وظیفه از آنها مطلع شده یا در اختیار وی قرار دارد، بدون مجوز افشاء نماید، به مجازات های مقرر در ماده (648) قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375 محكوم خواهد شد.
ماده 49 ـ اشخاص زیر به حبس تعزیری از یك ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی معادل یك تا سه برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محكوم خواهند شد:
1ـ هر شخصی كه بدون رعایت مقررات این قانون تحت هر عنوان به  فعالیت هایی از قبیل كارگزاری، كارگزار/ معامله گری، یا بازارگردانی كه مستلزم اخذ مجوز است مبادرت نماید یا خود را تحت هر یك از عناوین مزبور معرفی كند.
2ـ هر شخصی كه به موجب این قانون مكلف به ارائه تمام یا قسمتی از اطلاعات، اسناد و یا مدارك مهم به سازمان و یا بورس مربوط بوده و از انجام آن خودداری كند.
3ـ هر شخصی كه مسؤول تهیه اسناد، مدارك، اطلاعات، بیانیه ثبت یا اعلامیه پذیره نویسی و امثال آنها جهت ارائه به سازمان می باشد و نیز هر شخصی كه مسؤولیت بررسی و اظهارنظر یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی یا هرگونه تصدیق مستندات و اطلاعات مذكور را بر عهده دارد و در اجرای وظائف محوله از مقررات این قانون تخلف نماید.
4ـ هر شخصی كه عالماً و عامداً هرگونه اطلاعات، اسناد، مدارك یا گزارشهای خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار را به هر نحو مورد سوء استفاده قرار دهد.
ماده50 ـ كارگزار، كارگزار/ معامله گر یا بازارگردانی كه اوراق بهادار و وجوهی را كه برای انجام معامله به وی سپرده شده و وی موظف به نگاهداری آن در حسابهای جداگانه است، بر خلاف مقررات و به نفع خود یا دیگران مورد استفاده قرار دهد، به مجازاتهای مقرر در ماده (674) قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375 محكوم خواهد شد.
ماده51 ـ در صورت ارتكاب تخلفات مندرج در این قانون توسط اشخاص حقوقی، مجازاتهای پیش بینی شده برحسب مورد دربارة آن دسته از اشخاص حقیقی اعمال می شود كه از طرف اشخاص حقوقی یاد شده، مسؤولیت تصمیم گیری را برعهده داشته اند.
ماده52 ـ سازمان مكلف است مستندات و مدارك مربوط به جرائم موضوع این قانون را گردآوری كرده و به مراجع قضائی ذی صلاح اعلام نموده و حسب مورد موضوع را به  عنوان شاكی پیگیری نماید. چنانچه در اثر جرائم مذكور ضرر و زیانی متوجه سایر اشخاص شده باشد، زیاندیده می تواند برای جبران آن به مراجع قانونی مراجعه نموده و وفق مقررات، دادخواست ضرر و زیان تسلیم نماید.


Flag Counter
طراحی سایت