مکنون میامین

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به كنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب 21/3/1385 مجلس شورای اسلامی و 20/7/1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام


ماده واحده ـ  به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود با رعایت اصل یكصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره زیر به كنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب 9/8/1382 برابر با 31 اكتبر 2003 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مشتمل بر هفتاد و یك ماده به شرح پیوست ملحق شود و سند الحاق را نزد امین اسناد كنوانسیون (دبیركل سازمان ملل متحد) تودیع نماید.()
 تبصره ـ جمهوری اسلامی ایران خود را ملتزم به ترتیبات موضوع بند (2) ماده (66) كنوانسیون در خصوص ارجاع هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای آن كه از طریق مذاكره حل و فصل نشود، به داوری یا دیوان بین المللی دادگستری نمی داند.
ارجاع اختلاف به داوری یا دیوان بین المللی دادگستری صرفاً در صورت رضایت كلیه طرفهای اختلاف ممكن می باشد.


Flag Counter
طراحی سایت