مکنون میامین

قانون سقط درمانی مصوب 10/3/1384


ماده واحده ـ سقـط درمـانی با تشـخیص قطـعی سـه پزشك متخصص و تأیید پزشكی قانونی مبنی بر بیماری جنین كه به علت عقب افتادگی یا ناقص‎الخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا بیماری مادر كه با تهدید جانی مادر توأم باشد قبل از ولوج روح (چهارماه) با رضایت زن مجاز می‎باشد و مجازات و مسؤولیتی متوجه پزشك مباشر نخواهد بود.
متخلفین از اجرای مفاد این قانون به مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی محكوم خواهند شد.


Flag Counter
طراحی سایت