مکنون میامین

شرایط پذیرش درخواست ها و صدور مجوز سقط جنین مصوب 22/7/1382 رئیس قوه قضائیه


1 ـ درخواست صدور مجوز سقط درمانی (تنها در ادارات كل پزشكی قانونی استانها) در صورت دستور مقام قضائی یا درخواست زوجین با معرفی نامه پزشك معالج قبل از ولوج روح (چهارماهگی) مورد پذیرش قرار می گیرد.
2 ـ معرفی نامه پزشك می باید شامل عكس بیمار (ممهور به مهر پزشك معالج)، مشخصات شناسنامه ای جهت احراز هویت، تشخیص بیماری، روش تشخیص (علائم، نشان ها و آزمایشات پاراكلینیك) بوده و به پیوست آن تصویر شناسنامه و مدارك احراز هویت زوجین و نیز نتایج آزمایشات پاراكلینیك (دارای عكس بیمار ممهور به مهر و مشخصات شناسنامه ای) ارائه گردد.
3 ـ در مورد اندیكاسیونهای جنینی انجام حداقل دو نوبت سونوگرافی و در مورد اندیكاسیونهای مادری حداقل یك نوبت سونوگرافی برای تعیین سن حاملگی و ارائه آن به پیوست معرفی نامه پزشك الزامی است.
4 ـ ارائه حداقل دو مشاوره تخصصی در تأیید تشخیص بیماری به پیوست معرفی نامه پزشك الزامی است.
5 ـ در موارد خارج از فهرست اندیكاسیونها اعلام شده، ارائه حداقل سه مشاوره تخصصی مبنی بر ناهنجاری های منجر به مرگ جنین یا خطر مرگ مادر الزامی است.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به نحو مقتضی به مراكز تابعه و جامعه پزشكی اعلام گردد. موارد جدید مجوز سقط جنین متعاقباً اعلام خواهد شد.


اندیكاسیونهای سقط جنین در بیماریها و ناهنجاریهای جنینی
 كه به مرگ جنین داخل رحم (مرده زایی) یا مرگ نوزاد بلافاصله
بعد از تولد جنین منجر می شوند

جراحی و ارتوپدی    ١ ـ استئوژنزیس ایمپرفكتا مادرزادی Osteogenesis imperfecta ٢ ـ دیسپلازی استخوانی  غضروفی كشنده یا استیپل اپی فیزیال ٣ ـ بیماری استئوپتروزیس انفانتیل (فرم بدخیم)    
نفرولوژی و اورولژی    ١ ـ آنژزی دو طرفه كلیه                               Bilateral renal agenesis ٢ ـ كلیه پلی سیستیك نوع مغلوب()                         Polycystic kidney ٣ ـ دیسپلازی مولتی سیستیك كلیه ها (2)  Multicystic dysplastic kidneys ٤ ـ سندرم پوتر                                                  Potter s syndrome ٥ ـ سندرم نفروتیك مادرزادی به شرط ایجاد هیدروپس Congenital nephrotic syndromp & Hydrops ٦ ـ اختلال كروموزومی كه به موجب ضایعات پیشرفته و به ویژه گرفتاری مغز و كلیه گردد )مانند سندرم واكترل) (VACTERL syndrome)  ٧ ـ هیدرونفروز شدید دو طرفه كلیه ها Severe bilateral hydroncphrosis    
هماتولوژی    ١ ـ آلفاتالاسمی (به شكل هیدروپس فتالیس) alpha thalassaemiaand foetal hydrops 2ـ اختلال ترومبوتیك مثل كمبود پروتئین c (هموزیگوت) و فاكتور ٥ لیدن (هموزیگوت)                                                 thrombotic disorders    

نوزادان    ١ ـ تریزومی ١٣                                                                                   Trisomy ٢ ـ تریزومی ١٨ 3 ـ تریزومی  3/8/16 ٤ ـ آنانسفالی                                                                               Anencephaly ٥ ـ هیدروپس فتالیس با هر مكانیسم                   Foetal hydrops with any etiolgy ٦ ـ سندرم فریاد گربه                                                          Cat s cry syndrome ٧ ـ هولوپروزنسفالی                                                            Holoprosencephaly ٨ ـ سیرنگو میلیا                                                                        Syringomyelia ٩ ـ كرانیوشی سیس                                                                     Cranioschisis ١٠ ـ مننگوانسفالوسل، مننگوهیدروانسفالوسل Meningoencephalocele(Meningohydroencephalocele) 11 ـ دیسپلازی تاناتوفوریك یا كوتولگی كشنده نوزادی Thanatophoric dysplasia 12 ـ سیكلوپیا همراه با هولوپروزنسفالی Cyclopia with holoprosencephaly 13 ـ ایكتیوزیس مادرزادی                             Ichthyosis congenita neonatorum  14 ـ شیزنسفالی Schizencephaly                                                                     15 ـ اگزانسفالیExencephaly                                                                              
اندیكاسیونهای سقط جنین در بیماریهای مادر

قلب    1 ـ هر بیماری دریچه ای كه به نارسائی قلبی منجر به  Function class 3و 4 رسیده باشد و غیرقابل برگشت به ٢ باشد. 2 ـ هر نوع مسائل حاد قلبی غیر از كرونر كه به Function class 3 و 4 رسیده باشد از قبیل میوكاردیت و پریكاردیت . ٣ ـ سابقه بیماری كاردیومیوپاتی دیلاته در حاملگی های قبلی. ٤ ـ سندرم مارافان در صورتی كه قطر آئورت صعودی بیش از ٥ سانتی متر باشد. ٥ ـ سندرم ایزن منگر.    
گوارش    ١ ـ كبد چرب حاملگی 2 ـ  واریس مری Grade III ٣ ـ سابقه خونریزی از واریس مری به دنبال افزایش فشار خون پورت (Portal Hypertension) ٤ ـ هپاتیت اتو ایمون غیرقابل كنترل    
نفرولوژی    ١ ـ نارسایی كلیه ٢ ـ فشار خون غیرقابل كنترل با داروهای مجاز در دوران حاملگی    
ریه    هر بیماری ریوی اعم از آمفیزم، كایفواسكولیوز(Kyphoscoliosis)  و پرونشكتازی منتشر (Diffuse bronchiectasis) به شرط ایجاد افزایش فشار خون ریوی (Pulmonary Hypertention) حتی از نوع خفیف    (Mild)    
هماتولوژی    توانایی انعقادی افزون یافته (Hypercoagulability) كه تجویز هپارین منجر به تشدید بیماری دیگری گردد كه جان مادر را تهدید می كند.    
عفونی    ابتلا به ویروسHIV كه وارد مرحله بیماریAIDS شده باشد.    
روماتولوژی    ١ ـ لوپوس فعال غیر قابل كنترل با درگیری یك ارگان ماژور. ٢ ـ واسكولیتها زمانی كه ارگانهای ماژور درگیر باشند.    
انكولوژی    ـ ـ ـ ـ ـ     
جراحی اعصاب    تمامی توده های فضاگیر CNS با توجه به نوع و محل آن كه شروع درمان در جنین و عدم شروع درمان در مادر باعث خطر جانی می گردد.    
ارتوپدی    ـ ـ ـ ـ ـ ـ    
پوست    پمفیگوس ولگاریس، پسوریازیس شدید و ژنرالیزه و ملانوم نوع پیشرفته كه باعث خطر جدی جانی برای مادر شود.     
نورولوژی (اعصاب داخلی)    ١ ـ اپی لپسی هایی كه علی رغم درمان چند دارویی مقاوم به درمان باشد. 2 ـ M.S هایی كه بیماری Disable شده باشند.  ٣ ـ می یاستنی گراو در مراحل پیشرفته به شرط اینكه خطر جدی جانی برای مادر داشته باشد . 4 ـ انواعی از بیماریهای موتورپزون مثل ALS كه با حاملگی تشدیدیافته و برای مادر خطر جدی جانی داشته باشد .    


Flag Counter
طراحی سایت