مکنون میامین

قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به كنوانسیون حقوق كودك مصوب 1/12/1372


ماده واحده ـ كنوانسیون حقوق كودك مشتمل بر یك مقدمه و 54 ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آن داده می شود مشروط بر آن كه مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد و یا قرار گیرد از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد.
كنوانسیون حقوق كودك
مقدمه:
كشورهای طرف كنوانسیون حاضر:
با توجه به این كه طبق اصول اعلام شده در منشور سازمان ملل به رسمیت شناختن حقوق لاینفك، مساوی و منزلت تمام اعضاء خانواده بشری زیربنای آزادی، عدالت و صلح در جهان است.
با در نظر داشتن این كه اعضاء سازمان ملل، در منشور سازمان، اعتقاد خود را به حقوق اساسی، مقام و ارزش انسان و عزم خود را برای افزایش پیشرفت های اجتماعی و معیارهای بهتر زندگی در آزادیهای بیشتر اعلام كرده اند.
با تشخیص این كه سازمان ملل در اعلامیه جهانی حقوق بشر و در كنوانسیونهای بین المللی حقوق بشر اعلام موافقت نموده كه هر یك از افراد بدون هر گونه تبعیض از نظر نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و غیره خاستگاه اجتماعی یا ملی، مال، تولد و یا سایر خصوصیات، در تمام حقوق و آزادیهایی كه در آن كنوانسیونها و اعلامیه ها اعلام شده، ذی حق می باشد.
و نظر به این كه سازمان ملل در اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام نموده است كه دوران كودكی مستلزم مراقبت ها و مساعدتهای ویژه می باشد.
با اعتقاد به این كه خانواده به عنوان جزء اصلی جامعه و محیط طبیعی برای رشد و رفاه تمام اعضاء خود خصوصاً كودكان می بایست از حمایت ها و مساعدتهای لازمه برخوردار شود به نحوی كه بتواند مسؤولیت های خود را در جامعه ایفاء كند.
با تشخیص این كه كودك برای رشد كامل و متعادل شخصیتی خود می بایست در محیط خانواده و در فضائی ( مملو) از خوشبختی، محبت و تفاهم بزرگ شود.
با توجه به این كه كودك می بایست آمادگی كامل برای زندگی فردی در جامعه داشته باشد و در سایه ایده آل هایی كه در منشور سازمان ملل اعلام شده خصوصاً صلح، احترام، بردباری، آزادی، برابری و اتحاد بزرگ شود.
با در نظر داشتن این كه لزوم انجام مراقبت های ویژه از كودك در اعلامیه حقوق كودك ژنو 1924 مطابق با 1303 بیان شده، در 20 نوامبر 1959 مطابق با 29 آبان ماه 1338 در اعلامیه حقوق كودك مجمع عمومی به تصویب رسیده، در اعلامیه جهانی حقوق بشر و در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ( خصوصاً در مواد 23 و 24)، در كنوانسیون بین المللی حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ( خصوصاً در ماده 10) و در اسناد و احكام سازمانهای تخصصی و سازمانهای بین المللی مربوط به رفاه كودكان به رسمیت شناخته شده است.
با توجه به این كه در اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح شده است « كودك به خاطر نداشتن رشد كامل فیزیكی و ذهنی محتاج مراقبت ها و محافظت هایی از جمله حمایتهای مناسب حقوقی قبل و بعد از تولد می باشد».
با در نظر گرفتن مفاد اعلامیه اصول حقوقی و اجتماعی مربوط به حمایت و رفاه كودكان.
با اشاره ویژه به موضوع كفالت و فرزند خواندگی ملی و بین المللی، قانون حداقل استاندارد سازمان ملل در مورد اجرای عدالت برای افراد صغیر ( قوانین پكن) و اعلامیه حمایت از زنان و كودكان در موقع اضطراری و جنگها.
با تشخیص این كه در تمام كشورهای جهان كودكانی وجود دارند كه تحت شرایط دشوار زندگی می كنند و این گونه كودكان محتاج توجهات ویژه ای هستند.
با توجه به اهمیت ارزش های سنتی و فرهنگی هر ملت در حمایت و تعلیم و تربیت یكنواخت كودك.
و با عنایت به اهمیت همكاریهای بین المللی برای بهبود شرایط زندگی كودكان در تمام كشورها خصوصاً كشورهای در حال توسعه.
به توافقات ذیل نائل شدند.
بخش 1:
ماده 1 ـ از نظر كنوانسیون حاضر منظور از كودك افراد انسانی زیر سن 18 سال است مگر این كه طبق قانون قابل اجرا در مورد كودك سن بلوغ كمتر تشخیص داده شود.
ماده 2 ـ
1 ـ كشورهای طرف كنوانسیون، حقوقی كه در این كنوانسیون برای كودكانی كه در حوزه قضائی آنها زندگی می كنند در نظر گرفته شده را بدون توجه به هرگونه تبعیض و بدون ملاحظه نژاد، رنگ، مذهب، زبان، عقاید سیاسی، ملیت خاستگاه های قومی و اجتماعی، مال، عدم توانایی، تولد و یا سایر احوال شخصیه والدین و یا قیم قانونی محترم شمرده و تضمین خواهند نمود.
2 ـ كشورهای طرف كنوانسیون تمام اقدامات لازم را جهت تضمین حمایت از كودك در مقابل تمام اشكال تبعیض، مجازات بر اساس موقعیت، فعالیتها ابراز عقیده و یا عقاید والدین، قیم های قانونی و یا اعضاء خانواده كودك به عمل خواهند آورد.
ماده 3 ـ
1ـ در تمام اقدامات مربوط به كودكان كه توسط مؤسسات رفاه اجتماعی عمومی و یا خصوصی، دادگاه ها، مقامات اجرائی، یا ارگانهای حقوقی انجام می شود، منافع كودك از اهم ملاحظات می باشد.
2 ـ كشورهای طرف كنوانسیون متقبل می شوند كه حمایت ها و مراقبت های لازمه را برای رفاه كودكان، با توجه به حقوق وظائف والدین آنها، قیم های قانونی و یا سایر افرادی كه قانوناً مسؤول آنان هستند، تضمین كنند و در این راستا اقدامات اجرائی و قانونی مناسب معمول خواهد گردید.
3 ـ كشورهای طرف كنوانسیون تضمین خواهند نمود كه مؤسسات، خدمات و وسائلی كه مسؤول مراقبت و حمایت كودكان هستند مطابق با معیارهایی كه توسط مقامات ذی صلاحیت خصوصاً در زمینه های ایمنی، بهداشت و از نظر تعداد كاركنان ( آن مؤسسات) و نیز نظارت مناسب گذاشته شده مطابق() داشته باشند.
ماده 4 ـ كشورهای طرف كنوانسیون اقدامات ضروری اجرائی و قانونی را جهت تحقق حقوق شناخته شده در كنوانسیون حاضر معمول خواهند داشت. كشورهای طرف كنوانسیون با توجه به حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی اقداماتی را در جهت به كارگیری حداكثر منابع موجود خود و در صورت لزوم در چارچوب همكاریهای بین المللی به عمل خواهند آورد.
ماده 5 ـ كشورهای طرف كنوانسیون احترام به مسؤولیتها، حقوق و وظائف والدین و یا در صورت قابلیت اطلاق، اعضاء خانواده بزرگی كه از طریق آداب محلی به وجود می آید، قیم های قانونی و یا سایر اشخاص كه قانوناً مسؤول كودك هستند را متقبل می شوند و به طریقی كه موجب تكامل توانایی های كودك شود راهنمایی ها و ارشادات لازم را جهت اعمال حقوق شناخته شده كودك در كنوانسیون حاضر به عمل خواهند آورد.
ماده 6 ـ
1ـ كشورهای طرف كنوانسیون حق ذاتی هر كودك را برای زندگی به رسمیت خواهند شناخت.
2 ـ كشورهای طرف كنوانسیون ( وجود) حداكثر امكانات را برای بقا و پیشرفت كودك تضمین خواهند نمود.
ماده 7 ـ
1 ـ تولد كودك بلافاصله پس از به دنیا آمدن ثبت می شود و از حقوقی مانند حق داشتن نام، كسب تابعیت و در صورت امكان، شناسایی والدین و قرار گرفتن تحت سرپرستی آنها برخوردار می باشد.
2 ـ كشورهای طرف كنوانسیون این حقوق را مطابق با قوانین ملی و تعهدات خود طبق اسناد بین المللی مربوطه در این زمینه خصوصاً در مواردی كه كودك در صورت عدم اجرای آنها آواره محسوب گردد، لازم الاجراء تلقی خواهند كرد.
ماده 8 ـ
1 ـ كشورهای طرف كنوانسیون حق كودك برای حفظ هویت خود من جمله ملیت، نام و روابط خانوادگی را طبق قانون و بدون مداخله تضمین خواهند كرد.
2 ـ در مواردی كه كودك به طور غیر قانونی از مقام یا برخی از حقوق مربوط به هویت خود محروم شود، كشورهای عضو حمایت و مساعدت های لازم را برای استیفاء سریع حقوق فوق به عمل خواهند آورد.
ماده 9 ـ
1 ـ كشورهای طرف كنوانسیون تضمین می نمایند كه كودكان علیرغم خواسته شان از والدین خود جدا نشوند، مگر در مواردی كه مقامات ذی صلاح مطابق قوانین و مقررات و منوط به بررسیهای قضائی مصمم شوند كه این جدایی به نفع كودك است. این گونه تصمیمات ممكن است در موارد به خصوصی از قبیل سوء استفاده و یا بی توجهی والدین از كودك و یا هنگام جدا شدن والدین ضرورت یابد و در این صورت باید در مورد محل اقامت كودك تصمیمی اتخاذ شود.
2 ـ در هر یك از مراحل دادرسی مربوط به پاراگراف اول ماده 9 باید به تمام طرفهای ذی نفع فرصت داده شود در مراحل دادرسی شركت كرده و نظرات خود را ابراز كنند.
3 ـ كشورهای طرف كنوانسیون حق كودكی كه از یكی یا هر دو والدین جدا شده را مبنی بر حفظ روابط شخصی و تماس مستقیم با والدین به طور منظم رعایت خواهند نمود، مگر در مواردی كه این امر مغایر منافع كودك باشد.
4 ـ هنگامی كه جدایی ناشی از اقدامات دولت از قبیل بازداشت، زندانی كردن، تبعید، اخراج یا مرگ ( من جمله مرگی كه در حین توقیف بودن شخص صادر شود) یكی یا هر دو والدین و یا كودك باشد، كشور طرف كنوانسیون بنا به درخواست، والدین یا كودك یا در صورت اقتضاء یكی از اعضاء خانواده را در جریان اطلاعات ضروری در مورد اموال فرد غائب خانواده قرار خواهد داد، مگر در مواردی كه دادن این گونه اطلاعات مضر به حال كودك باشد. كشورهای طرف كنوانسیون همچنین تضمین خواهند نمود كه تسلیم این درخواست فی نفسه عواقبی برای افراد مربوطه در پی نداشته باشد.
ماده 10 ـ
1 ـ مطابق با تعهدات كشورهای طرف كنوانسیون در پاراگراف 1 ماده 9 درخواست كودك یا والدین وی را برای ورود یا ترك كشور برای به هم پیوستن محدود خانواده از سوی كشور طرف كنوانسیون با نظر مثبت و به روشی انسانی و سریع بررسی خواهد شد.
كشورهای طرف كنوانسیون همچنین تضمین خواهند نمود كه تسلیم این گونه درخواستها عواقبی برای درخواست كننده و اعضاء خانواده آنها در پی نخواهد داشت.
2 ـ كودكی كه والدینش در كشورهای جداگانه زندگی می كنند حق دارد گذشته از شرایط استثنایی به طور منظم روابط شخصی و تماس مستقیم با والدین خود داشته باشد. بدین منظور و مطابق با تعهدات كشورهای طرف كنوانسیون تحت پاراگراف 2 ماده 9، كشورهای طرف كنوانسیون حق والدین و كودك برای ترك هر كشور من جمله كشور خودشان و ورود به كشورشان را محترم خواهند شمرد. حق ترك هر كشوری فقط مشمول محدودیتهایی است كه در قانون تصریح شده و برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت عمومی یا اخلاقیات یا حقوق یا آزادیهای دیگران یا سایر حقوقی كه در این كنوانسیون به رسمیت شناخته شده اند، ضروری است.
ماده 11 ـ
1 ـ كشورهای طرف كنوانسیون اقداماتی را در جهت مبارزه با انتقال قاچاق و عدم بازگشت كودكان ( مقیم) خارج معمول خواهند داشت.
2 ـ در این راستا، كشورهای طرف كنوانسیون انعقاد توافقنامه های دو جانبه و چند جانبه یا پذیرش توافقنامه های موجود را تشویق خواهند نمود.
ماده 12 ـ
1 ـ كشورهای طرف كنوانسیون تضمین خواهد كرد كودكی كه قادر به شكل دادن به عقاید خود می باشد بتواند این عقاید را آزادانه درباره تمام موضوعاتی كه مربوط به وی می شود ابراز كند، به نظرات كودك مطابق با سن و بلوغ وی بها داده می شود.
2 ـ بدین منظور، خصوصاً برای كودك فرصتهایی فراهم آورده می شود تا بتواند در هر یك از مراحل دادرسی های اجرائی و قضائی مربوط به وی به طور مستقیم یا از طریق نماینده یا شخصی مناسب به طریقی كه مطابق با مقررات اجرائی قوانین ملی باشد، ابراز عقیده نماید.
ماده 16 ـ
1 ـ در امور خصوصی، خانوادگی، یا مكاتبات هیچ كودكی نمی توان دلخواه یا غیر قانونی دخالت كرد یا هتك حرمت نمود.
2 ـ كودك در برابر این گونه دخالتها و یا هتك حرمتها مورد حمایت قانون قرار دارد.
ماده 19 ـ
1 ـ كشورهای طرف كنوانسیون تمام اقدامات قانونی، اجرائی، اجتماعی و آموزشی را در جهت حمایت از كودك در برابر تمام اشكال خشونت های جسمی و روحی، آسیب رسانی یا سوء استفاده، بی توجهی یا رفتار سهل انگارانه، بدرفتاری یا استثمار من جمله سوء استفاده های جنسی در حینی كه كودك تحت مراقبت والدین یا قیم های قانونی یا هر شخص دیگری قرار دارد، به عمل خواهند آورد.
2 ـ اینگونه اقدامات حمایتی در موارد مقتضی باید شامل اقدامات مؤثر برای ایجاد برنامه های اجتماعی در جهت فراهم آوردن حمایت های لازمه از كودك و كسانی كه مسؤول مراقبت از وی می باشند و نیز حمایت در برابر سایر اشكال محدودیت ها و نیز برای شناسایی گزارش، رجوع، تحقیق، رفتار و پیگیری موارد بدرفتاریهایی كه قبلاً ذكر شد و نیز برای درگیریهای قضائی باشد.
ماده 33 ـ كشورهای طرف كنوانسیون تمام اقدامات لازم از جمله اقدامات قانونی، اجرائی، اجتماعی، آموزشی را جهت حمایت از كودكان در برابر استفاده غیر قانونی از مواد مخدر و یا مواد محرك همان گونه كه در معاهدات بین المللی مربوطه تعریف شده و جلوگیری از استفاده از كودكان در تولید غیر قانونی و قاچاق این گونه مواد به عمل خواهند آورد.
ماده 34 ـ كشورهای طرف كنوانسیون متقبل می شوند كه از كودكان در برابر تمام اشكال سوء استفاده ها و استثمارهای جنسی حمایت كنند. بدین منظور، كشورهای فوق خصوصاً اقدامات ملی، دو و چند جانبه را در جهت جلوگیری از موارد زیر به عمل می آورند:
الف ـ تشویق و یا وارد نمودن كودكان برای درگیری در هرگونه فعالیتهای غیر قانونی جنسی.
ب ـ استفاده استثماری از كودكان در فاحشه گری و سایر اعمال غیر قانونی جنسی.
ج ـ استفاده استثماری از كودكان در اعمال و مطالب پرونوگرافیك.
ماده 35 ـ كشورهای طرف كنوانسیون تمام اقدامات ضروری ملی، دو و چند جانبه را برای جلوگیری از ربوده شدن، فروش و یا قاچاق كودكان به هر شكل و به هر منظور به عمل خواهند آورد.
ماده 36 ـ كشورهای طرف كنوانسیون از كودكان در برابر تمام اشكال استثمار كه هر یك از جنبه های رفاه كودك را به مخاطره اندازد، حمایت خواهند كرد.
ماده 37 ـ كشورهای طرف كنوانسیون اجرای اقدامات ذیل را متقبل می شوند:
الف ـ هیچ كودكی نباید تحت شكنجه یا سایر رفتارهای بی رحمانه و غیر انسانی یا مغایر شؤون انسان قرار گیرد. مجازات اعدام و یا حبس ابد را بدون امكان آزادی نمی توان در مورد كودكان زیر 18 سال اعمال كرد.
ب ـ هیچ كودكی نباید به طور غیر قانونی و یا اختیاری زندانی شود. دستگیری، بازداشت و یا زندانی كردن یك كودك می بایست مطابق با قانون باشد و به تنها آخرین راه چاره و برای كوتاهترین مدت ممكن باید بدان متوسل شد.
ج ـ با كودك زندانی باید به خاطر مقام ذاتی انسان، رفتاری انسانی و توأم با احترام داشت به نحوی كه نیازهای به خصوص سنی وی در نظر گرفته شود. كودكان زندانی خصوصاً باید از افراد بزرگسال جدا شوند مگر این كه این امر مغایر مصالح كودك باشد. كودك حق داشتن تماس با خانواده خود را از طریق نامه و ملاقات دارد به غیر از شرایط استثنائی.
د ـ هر كودك زندانی می بایست از حق دسترسی سریع به مشاوره حقوقی و یا سایر مساعدت های ضروری و نیز حق اعتراض نسبت به مشروعیت زندانی شدن خود در برابر دادگاه یا سایر مقامات ذی صلاح، مستقل و بی طرف و تصمیم گیری سریع در اینگونه موارد برخوردار باشد.
بشردوستی در زمان جنگ های مسلحانه كه مربوط به كودكان می شود احترام بگذارند.
2 ـ كشورهای طرف كنوانسیون هرگونه اقدام عملی را جهت تضمین این كه افراد كمتر از 15 سال در مخاصمات مستقیماً شركت نمی كنند، متقبل می شوند.
3 ـ كشورهای طرف كنوانسیون از استخدام افراد كمتر از 15 سال در نیروهای مسلح خود خودداری خواهند كرد. این كشورها برای استخدام افرادی كه بالای 15 سال و زیر 18 سال سن دارند، اولویت را به بزرگترها خواهند داد.
4 ـ كشورهای طرف كنوانسیون، مطابق با تعهدات خود نسبت به قانون بین المللی بشردوستی در جهت حمایت از افراد غیرنظامی به هنگام جنگ های مسلحانه، تمام اقدامات عملی را برای تضمین حمایت و مراقبت از كودكانی كه تحت تأثیر ( عواقب) جنگ قرار گرفته اند به عمل خواهند آورد.
ماده 39 ـ كشورهای طرف كنوانسیون تمام اقدامات لازم را برای تسریع بهبودی جسمی و روحی و سازش اجتماعی كودكی كه قربانی بی توجهی، استثمار، سوء استفاده، شكنجه یا سایر اشكال رفتاری یا تنبیه خشونت آمیز، غیرانسانی و تحقیركننده یا جنگ بوده است، به عمل خواهند آورد. این روند بهبودی و پیوستن مجدد به جامعه می بایست در محیطی كه موجب سلامت، اتكاء نفس و احترام كودك شود، انجام شود.
ماده 40 ـ
1 ـ كشورهای عضو در مورد كودكان متهم یا مجرم به نقض قانون كیفری این حق را به رسمیت می شناسند، با آنان مطابق با شؤونات و ارزش كودك رفتار گردد كه این امر موجب افزایش احترام كودك نسبت به حقوق بشر و آزادیهای اساسی دیگران شده و سن كودك را در نظر گرفته و باعث افزایش خواست وی برای سازش وی با جامعه و به عهده گرفتن نقشی سازنده می گردد.
2 ـ بدین منظور و با توجه به مفاد مربوطه اسناد بین المللی، كشورهای عضو خصوصاً موارد ذیل را تضمین می نمایند:
الف) هیچ كودكی نباید به خاطر اعمالی كه در زمان ارتكاب توسط قانون ملی یا بین المللی منع نشده، متهم یا مجرم به نقض قانون كیفری شناخته شود.
ب) هر كودكی كه متهم یا محكوم به نقض قانون كیفری شود حداقل دارای تأمین های زیر خواهد بود:
1) بیگناه شناخته شدن تا زمانی كه جرم طبق قانون ثابت نشده.
2 ـ اطلاع مستقیم و سریع از اتهامات وارده بر علیه وی، در صورت لزوم از طریق والدین و یا قیم های قانونی، و ( حق) داشتن مشاوره حقوقی و یا سایر كمك ها در تهیه و ارائه دفاعیه.
3) روشن شدن موضوع در اسرع وقت توسط مقام یا ارگان قضائی بی طرف و مستقل و طی یك دادرسی عادلانه در حضور وكیل یا سایر كمك های حقوقی، مگر این كه این امر در جهت منافع كودك تشخیص داده نشود خصوصاً با در نظر گرفتن سن، موقعیت و یا والدین و یا قیم های قانونی كودك.
4) مجبور نبودن به دادن شهادت و یا اظهار تقصیر، بررسی شاهدان مختلف و یا كسب اجازه شركت و یا بررسی شاهدان وی در شرایط مساوی.
5) دسترسی به مقام و یا ارگان قضائی ذی صلاح، بی طرف و مستقل بالاتر برطبق قانون در صورت مجرم شناخته شدن.
6) حق استفاده رایگان از مترجم در صورتی كه كودك قادر به درك زبان مورد استفاده ( در دادگاه) نباشد.
7) محرمانه بودن كامل موضوع در طول تمام مراحل دادرسی.
3 ـ كشورهای عضو در جهت افزایش وضع قوانین، مقررات، مقامات و مؤسساتی كه خصوصاً مربوط به كودكان متهم، یا مجرم به نقض قانون كیفری تلاش خواهند كرد و خصوصاً اقدامات ذیل را معمول خواهند داشت:
الف) قائل شدن حداقل سن برای نقض قانون كیفری به نحوی كه زیر این سن، كودك دارای قدرت نقض قانون تلقی نشود.
ب) در صورت تناسب و تمایل ( وضع) مقرراتی در جهت رفتار با این گونه كودكان بدون توسل به دادرسی های قضائی، به شرطی كه حقوق بشر و ضمانت های حقوقی كاملاً» رعایت شود.
4 ـ تأمین مسائل از قبیل نگهداری، راهنمایی، نظارت، مشاوره، تأدیب، فرزندخواندگی، تعلیم و تربیت و برنامه های آموزشی و حرفه ای و سایر اقدامات دیگر در جهت تضمین این كه با كودكان رفتاری متناسب با رفاه و شرایط و جرم آن ها خواهد شد.
ماده 44 ـ
1 ـ كشورهای عضو متقبل می شوند كه از طریق دبیر كل سازمان ملل گزارشاتی را در مورد اقداماتی كه برای تحقق حقوق شناخته شده در این كنوانسیون به عمل آورده اند و پیشرفتهای حاصله را به كمیته تسلیم كنند:
الف) ظرف 2 سال پس از به اجراء درآمدن كنوانسیون در مورد كشور مربوطه.
ب) و پس از آن هر 5 سال یك بار.
2 ـ گزارشاتی كه طبق ماده حاضر تهیه می شوند می بایست نشان دهنده عوامل و مشكلاتی كه احتمالاً در سر راه انجام تعهدات وجود دارد باشد. این گزارشات همچنین باید شامل اطلاعات كافی در جهت دادن تصویری جامع از اجرای كنوانسیون در كشور مربوطه باشد.
3 ـ كشوری كه یك گزارش اولیه جامع به كمیته ارائه كرده است، می تواند از ارائه اطلاعات اساسی كه قبلاً طبق پاراگراف 1 ( الف) ماده حاضر فراهم كرده، خودداری كند.
4 ـ كمیته می تواند از كشورهای عضو خواهان اطلاعات بیشتری در مورد نحوه اجرای كنوانسیون شود.
5 ـ كمیته هر دو سال یك بار از طریق شورای اجتماعی و اقتصادی گزارشاتی را در مورد فعالیت های خود به مجمع عمومی ارائه خواهد كرد.
6 ـ كشورهای عضو می بایست گزارشات خود را در كشورهایشان به طور گسترده در اختیار همه بگذارند.

 


Flag Counter
طراحی سایت