مکنون میامین

از قانون راجع به ازدواج مصوب 23/5/1310 با اصلاحات بعدی


 ماده 3 (الحاقی 29/2/1316 كمیسیون قوانین عدلیه)ـ هركس بر خلاف مقررات ماده 1041 قانون مدنی() با كسی كه هنوز به سن قانونی برای ازدواج نرسیده است مزاوجت كند به شش ماه الی دو سال حبس تأدیبی محكوم خواهد شد. در صورتیýكه دختر به سن 13 سال تمام نرسیده باشد لااقل به دو الی سه سال حبس تأدیبی() محكوم میýشود و در هر دو مورد ممكن است علاوه بر مجازات حبس به جزای نقدی از دو هزار ریال الی 20 هزار ریال() محكوم گردد و اگر در اثر ازدواج بر خلاف مقررات فوق مواقعه منتهی به نقص یكی از اعضاء یا مرض دائم زن گردد مجازات زوج از پنج الی ده سال حبس با اعمال شاقه() است و اگر منتهی به فوت زن شود مجازات زوج حبس دائم با اعمال شاقه(5) است. عاقد و خواستگار و سایر اشخاصی كه شركت در جرم داشتهýاند نیز به همان مجازات یا به مجازاتی كه برای معاون جرم مقرر است محكوم میýشوند. محاكمه این اشخاص را وزارت عدلیه میýتواند به محاكم مخصوصی كه اصول تشكیلات و ترتیب رسیدگی آن به موجب نظامنامه معین میýشود رجوع نماید و در صورت عدم تشكیل محكمه مخصوص، رسیدگی در محاكم عمومی به عمل خواهد آمد.
ماده 5 ـ هر یك از زن و شوهری كه قبل از عقد طرف خود را فریبی داده كه بدون آن فریب مزاوجت صورت نمی گرفت به شش ماه تا دو سال حبس  تأدیبی محكوم خواهد شد.(6)
 ماده 6 ـ هر مردی مكلف است در موقع ازدواج به زن و عاقد صریحاً اطلاع دهد كه زن دیگر دارد یا نه. این نكته در قباله مزاوجت قید می شود.  مردی كه در موقع ازدواج بر خلاف واقع خود را بی زن قلمداد كرده و از این حیث زن را فریب دهد به مجازات فوق محكوم خواهد گردید.
 ماده 7 ـ تعقیب جزائی در مورد دو ماده فوق بسته به شكایت زن یا مردی است كه طرف، او را فریب داده است و هرگاه قبل از صدور حكم قطعی مدعی خصوصی شكایت خود را مسترد داشت تعقیب جزائی موقوف خواهد شد.()
 ماده 17 ـ ازدواج مسلمه با غیرمسلم ممنوع است.  ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم كه مانع قانونی ندارد موكول به اجازه مخصوص بوده و دولت باید در هر نقطه مرجعی را برای دادن اجازه معین نماید. هر خارجی كه بدون اجازه مذكور در فوق زن ایرانی را ازدواج نماید به حبس تأدیبی از یك سال تا سه سال محكوم خواهد شد.


Flag Counter
طراحی سایت