مکنون میامین

از قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشك قبل از وقوع ازدواج مصوب 13/9/1317


ماده 2 ـ  كلیه دفاتر ازدواج مكلفند كه قبل از وقوع ازدواج از نامزدها گواهینامه پزشك را بر نداشتن امراض مسریه مهم كه نوع آنها از طرف وزارت دادگستری معین و اعلام میýگردد مطالبه نموده و پس از بایگانی آن به عقد ازدواج و ثبت آن با قید موجود بودن گواهی پزشك بر تندرستی نامزدها اقدام نمایند.()
تبصره ـ دختران از داشتن گواهینامه پزشك در قسمت امراض زهروی معاف هستند.
ماده 3ـ پزشكهایی میýتوانند گواهینامه صادر نمایند كه پروانه مخصوص از وزارت دادگستری برای این كار داشته باشند.
تبصره ـ ترتیب صدور گواهینامه پزشك و تعیین دستمزد آنها به موجب آیینýنامهýایست كه به تصویب وزارت دادگستری و وزارت كشور خواهد رسید.
ماده 4 ـ هر سردفتری كه بدون رعایت ماده (2) این قانون به عقد و ثبت ازدواج مبادرت نماید به حبس تأدیبی از دو ماه الی یك سال محكوم خواهد شد.()
ماده 5 ـ هر پزشكی كه بر خلاف واقع گواهی تندرستی به نامزد بدهد و یا بدون جهت و از روی غرض از دادن گواهینامه خودداری نماید به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.()
ماده 6 ـ  اجرای مواد (2،3، 4 و 5) این قانون در هر محل از تاریخی است كه از طرف وزارت دادگستری معین و اعلام خواهد شد.


Flag Counter
طراحی سایت